Home  >  RSS čtečka  >  www.vodohospodarske-stavby.cz

RSS kanál - Server Vodohospodářské stavby

Koncepční příprava vodního díla Vlachovice

Publikováno: 15.1.2020

Výstavba vodních nádrží včetně její přípravy je velmi kompli­kovaná činnost. Jedná se multidisciplinární úlohu, kde se spolu potkávají požadavky na bezpečnost, optimální technické řešení, zapojení v rámci životního prostředí a společenský aspekt a celá řada potřeb. Impulzem k výstavbě vodní nádrže Vlachovice je snaha zajistit dostatek pitné vody. Samotná iniciativa k realizaci vodní nádrže vznikla z přímé potřeby občanů na základě opa­kujícího se sucha, a nedostatečnosti stávajících vodních zdrojů v celém regionu. Vodní nádrže mají v systému zásobování pitnou vodou svou nezastupitelnou úlohu jako spolehlivý a kapacitní zdroj kvalitní povrchové vody. 

Celý článek zde

Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření

Publikováno: 13.1.2020

Příspěvek představuje výsledky určení aktuálního transportu splavenin a erozního fosforu pro celé povodí VN Brno a efekti­vitu několika typů opatření v povodí. Výpočet je podkladem pro návrh Listu opatření typu B pro plány dílčích povodí. Bilance pro VN Vír a VN Brno byla provedena modelem WaTEM/SEDEM. Výpočet zahrnoval průzkum povodí a šetření mezi hospodařící­mi subjekty pro zajištění aktuálních osevních postupů i způsobů hospodaření v povodí. Scénáře ochranných opatření spočívaly v (a) simulaci záchyt­ných travních pasů podél vodních toků a v drahách soustředě­ného odtoku, (b) doplnění pasů o zatravnění celých pozemků s průměrným sklonem přesahujícím 15 %, (c) doplnění pasů o vrstevnicové přerušující pásy na sklonech přesahujících 15 %. Model určuje rovněž zachycení v trase a tedy výsledný význam dílčích povodí pro cílovou nádrž. Pro VN Brno jsou z tohoto hlediska nejkritičtějšími – povodí Veverky, povodí Lubě, povodí Besánku. Pro povodí VN Vír jsou jimi – povodí Fryštávky, Telec­kého potoka a potoky přímo ústící do VN Vír. 

Celý článek zde

Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Publikováno: 12.12.2019

Ve dnech 26. - 27. listopadu 2019 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., již 17. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2019“. Hlavními organizátory byla akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.

Celý článek zde

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích

Publikováno: 12.12.2019

V průběhu současného víceletého sucha došlo k významnému výskytu stavu vodních toků bez patrného průtoku (i vyschlých koryt). Zřejmě to bylo narušení podmínek pro obecné využívání vodních toků, poškození hodnoty toků jako významného spo­lutvůrce krajinného a urbanizovaného prostředí, jistě o naruše­ní biologické kontinuity atd.

Celý článek zde

190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze

Publikováno: 6.12.2019

Dostavba Ústřední čistírny vod (ÚČOV) v Praze byla svého času největší stavbou ve městě. Dodávky betonu byly zahájeny koncem roku 2015 a poslední kubíky byly dovezeny v loňském roce. Celkem bylo za toto období na stavbě uloženo přes 190 000 m3 betonu. Výhradním dodavatelem betonu byla společnost TBG METROSTAV s. r. o. Plnou pozornost této stavbě věnovala zejména blízká betonárna Libeň s největším výkonem, a sice 130 m3/hod.

Celý článek zde

Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Publikováno: 28.11.2019

Během jednání při přípravě nařízení vlády o způsobu a kri­tériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku byla pro vymezení úseků vodních toků, u nichž dochází k významnému ovlivnění průtoku provozem akumulačních nádrží, použita me­todika, která využívá základní parametry vodních děl, průměrné parametry nakládání s vodou a základní parametry hydrologic­kého režimu. Příspěvek si klade za cíl tuto metodiku představit a poukázat na její úskalí, zejména u nádrží a vodohospodářských soustav, kde dochází k významným převodům vody do jiného povodí.

Celý článek zde

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Publikováno: 28.11.2019

V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realizace a funkce čistírny.

Celý článek zde

Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí Odry

Publikováno: 25.11.2019

Povodí Odry, státní podnik jako správce Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) na základě mimořádného su­cha 2015 – 2016 přistoupil k aktualizaci pravidel hospodaření vodních děl a podkladů pro Manipulační řád VHS PO, který byl připravován v roce 1998. Příspěvek shrnuje zpracované komplex­ní vodohospodářské řešení zásobní funkce VHS PO a jeho op­timalizaci včetně přípravy vstupních hydrologických podkladů. V první fázi byly důkladnou analýzou limnigrafických záznamů a realizovaných povolení k nakládání rekonstruovány (očištěny) neovlivněné průtokové řady v základních 16 profilech v povodí Odry.

Celý článek zde

Povodí Vltavy dokončilo opravu malé vodní nádrže Kamenný rybník

Publikováno: 18.11.2019

Oprava objektů na hrázi malé vodní nádrže Kamenný rybník v obci Trhanov na Domažlicku, ale zejména odstranění sedimentů ze dna, prodlouží životnost této vodní nádrže a umožní obnovení její ekologické funkce průtočného rybníka k akumulaci a zadržení vody a provozování extenzivního (rekreačního) rybolovu. Oprava je zařazena do dotačního podprogramu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“ Ministerstva zemědělství a celkové náklady činili 22,75 mil. Kč.

Celý článek zde

„Do budoucna by podpora z veřejných zdrojů měla být více orientována na budování malých i velkých vodních nádrží,“

Publikováno: 6.11.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jiří Valdhans, ředitel a prokurista firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Celý článek zde

Plavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrata

Publikováno: 4.11.2019

Vltavská vodní cesta prochází rozsáhlou modernizací. Jednou z klíčových staveb je úprava ohlaví velké plavební komory Hořín na parametry vodní cesty třídy Va. Hlavní změnou bude zvýšení podjezdné výšky v profilu dolního ohlaví, které je zároveň mostem, na minimální výšku 7 m. Řízení prací má na starosti Josef Špaček z divize 6 Metrostavu.

Celý článek zde

Povodí Moravy realizuje vodohospodářské stavby a chystá se na další

Publikováno: 1.11.2019

Stavby a opatření ve „správě“ Povodí Moravy, s. p. se pohybují v řádech stamilionů korun ... Povodí disponují nepřenositelnými znalostmi daných lokalit a týmy odborníků v řadě profesí ... Vhodná volba protipovodňových opatření může mít dopad i do zlepšení ekologického stavu toků… i toto uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE a server www.vodohospodarske‑stavby.cz Ing. David Fína, technicko‑provozní ředitel Povodí Moravy, s. p.

Celý článek zde

Modernizace historického zdymadla Hořín na Vltavě je v poločase

Publikováno: 25.10.2019

Ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů dne 24. 10. 2019 provedl staveništěm plavební komory Hořín Patricka Vankerckhovena z Evropské Komise, Marka Pastuchu z Ministerstva dopravy a další hosty, kde spatřili unikátně odhalené jádro původních konstrukcí. Proměna památkově chráněného zdymadla Hořín na Vltavě u Mělníka, která umožní plavbu větších lodí, je přesně na přelomu. Končí práce na bourání a rozebírání zdiva z roku 1905 a začíná betonáž a opětovné ukládání masivních kamenů. Tento projekt spolufinancovaný Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy CEF zajistí zvýšení plavebních parametrů Vltavské vodní cesty do Prahy. 

Celý článek zde

Konference Vodní toky zmapuje i technická opatření a plány v oblasti vod

Publikováno: 27.9.2019

Správa vodních toků, financování, legislativa, výzkum, extrémní hydrogeologicke jevy, technická opatření na vodních tocích a plánování v oblasti vod… To vše bude předmětem diskuzí v rámci blížící se konference Vodní toky.

Celý článek zde

Na nově budovaném mostě v Komenského ulici v Olomouci se již betonují chodníky

Publikováno: 25.9.2019

Po technologicky náročném betonování nosné konstrukce mostu v Komenského ulici v Olomouci stavbaři ze SILNICE GROUP úspěšně pokračují přípravou betonážních říms (chodníků po stranách mostu). Navzdory technologické náročnosti předchozí fáze stavebních prací se daří dodržovat harmonogram a stavbaři stále předpokládají předání mostu ještě v prosinci letošního roku.

Celý článek zde

Ministr Miroslav Toman otevřel v Sázavě protipovodňové opatření

Publikováno: 19.9.2019

Ve středu 18. září 2019 byla slavnostně otevřená protipovodňová opatření na řece Sázavě. Akce byla provedena v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“. Vlastní stavební práce proběhly od března 2017 do srpna 2019 a vyžádaly si náklady ve výši 86,6 mil. Kč, z nichž 46,4 mil. Kč představovala státní podpora, 35,4 mil. Kč investoval státní podnik Povodí Vltavy a 4,8 mil. Kč samotné Město Sázava, které bylo navrhovatelem opatření.

Celý článek zde

Ve stavebnictví chybí kvalifikovaní pracovníci, situaci by pomohla vyřešit školská reforma

Publikováno: 3.9.2019

V současné době mají stavební firmy využité své kapacity téměř naplno (94 procent z veškeré kapacity) a přirozeně se snaží své stavy navyšovat. Jako většina technických oborů se bohužel potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a absolventů těchto oborů. Pouze desetině (9 procent) stavebních firem se daří navyšovat kapacity dle svých představ, dvěma pětinám se navýšení povedlo pouze částečně, či minimálně (37 procent, respektive 43 procent). Jedna desetina (11 procent) firem dokonce zaznamenala úbytek pracovníků. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2019 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint Gobain.

Celý článek zde

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Publikováno: 8.8.2019

Železobetonové konstrukce mají ve vodním hospodářství své nezastupitelné místo. Jsou často jedinou možností, jak stavbu provést. Současně je všeobecně známo, že při provedení nevhodným způsobem mohou být poškozeny, a to v důsledku působení média, se kterým jsou v trvalém styku – s vodou.

Celý článek zde

Unikátní betonáž přelivu vodní nádrže Boskovice

Publikováno: 30.7.2019

Přes sedm milionů metrů krychlových vodní masy zadržuje v kopcích nad moravskými Boskovicemi cca 45 metrů vysoká a 305 metrů dlouhá sypaná hráz vybudovaná v letech 1985 až 1989.

Celý článek zde

České obce marně bojují s rostoucí spotřebou vody. Pomoci by jim měly vodoměry napojené na Internet věcí

Publikováno: 22.7.2019

Spotřeba pitné vody v loňském roce stoupla v průměru o půl litru na jednoho člověka v domácnosti. Stalo se tak i přes extrémní sucho a s ním spojená omezení týkající se využití vody. Tuzemské obce v tomto směru často svádějí marný boj. Řešení pro ně představují moderní radiové vodoměry, které lze monitorovat a odečítat prostřednictvím internetu věcí (IoT). Obce díky tomu mohou mít maximální přehled o spotřebě všech uživatelů v reálném čase a postupně spotřebu vody snižovat, i díky eliminaci takzvaných černých odběrů.

Celý článek zde

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2019

Publikováno: 24.6.2019

17. ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 2019, které udělili svou záštitu Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a Primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., se bude konat 26. a 27. listopadu 2019.

Celý článek zde

Cenu Grand Prix soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládlo Vodní dílo Šance v Ostravici

Publikováno: 19.6.2019

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 13. června 2019 slavnostně vyhlášeny výsledky XIII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. V letošním ročníku bylo oproti několika minulým ročníkům přihlášeno větší množství staveb do kategorie Průmyslové stavby a kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Mediálním partnerem této prestižní akce byly i časopisy Konstrukce a Silnice Železnice.

Celý článek zde

Začaly práce na proměně historického zdymadla Hořín na Vltavě

Publikováno: 18.6.2019

Symbolickým poklepáním na ocelové pachole pro vyvazování lodí dnes byla zahájena velká proměna památkově chráněného zdymadla Hořín na Vltavě u Mělníka. Kameníci začali rozebírat zdivo z roku 1905, aby se vjezd do plavební komory rozšířil a nově jim propluly i moderní vysoké lodě. Za rok se tyto kameny vrátí zpět na unikátní novou konstrukci zdvižného mostu, který zachová původní památkově chráněný vzhled zdymadla. Tento projekt spolufinancovaný Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy CEF zajistí zvýšení plavebních parametrů Vltavské vodní cesty do Prahy. 

Celý článek zde

„Na vodě nás zajímají zakázky za miliardy i desítky milionů,“

Publikováno: 13.6.2019

říká obchodní náměstek divize 6 Metrostavu Jan Šlajs. Divize, v jejíž žilách historicky kolovala především stavařina na vodě, se za poslední léta rozkročila i na velké železobetonové dodávky, občanskou i bytovou výstavbu a průmyslové zakázky. Aktuálně realizuje například miliardový projekt v bratislavských Mlynských Nivách.

Celý článek zde

Revitalizace říčky Rokytky jako součást nové čtvrti Suomi Hloubětín: pro relaxaci obyvatel i lepší zadržování vody v krajině

Publikováno: 12.6.2019

Podle mnohých klimatologů hrozí Česku další horka a sucha. Ať už se jejich scénáře naplní či ne, byly poslední roky dostatečným mementem, že bychom měli s vodou v krajině lépe hospodařit, abychom byli schopni sušší období překonat. Obzvlášť silně nabývá tento apel na významu ve městech, kde žije většina obyvatel ČR. Proto by developeři v rámci nově vznikajících velkých urbanistických celků měli plánovat nejen odpovídající infrastrukturu od obchodů až po mateřskou školku, ale měli by se také zamýšlet nad tím, jak v urbanizovaném prostoru zadržet vodu a účinně tak bojovat proti tepelným ostrovům. Příkladem dobré praxe je říčka Rokytka v Praze 9, jejíž část při výstavbě nové rezidenční čtvrti Suomi Hloubětín revitalizuje developerská společnost YIT. Zrevitalizovaný několikasetmetrový úsek Rokytky bude po kolaudaci již na konci června díky novým nivám a meandrům nejen připraven na lepší zadržování vody v krajině, ale vytvoří i lokální biotop pro život vodních živočichů, hmyzu a ptactva. A v neposlední řadě se břeh říčky, na němž byla donedávna černá skládka, otevře jako odpočinková zóna široké veřejnosti.

Celý článek zde

Konference Vodní nádrže 2019

Publikováno: 31.5.2019

Ve dnech 23. a 24. října 2019 se v Brně uskuteční 5. ročník odborné vodohospodářské konference  VODNÍ NÁDRŽE 2019. Konferenci připravuje Povodí Moravy, s.p. společně s ostatními podniky Povodí a Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností.

Celý článek zde

„Přesunutí pravomocí ŘVC na jednotlivá Povodí je nesystémové řešení. Realizace výstavby vodních děl se protáhne, byrokracie se zvýší a může dojít i ke snížení kvality výstavby,“

Publikováno: 31.5.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis Konstrukce Ing. Lubomír Fojtů – ředitel Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). V rámci našeho rozhovoru byli přítomni i dva odborníci na slovo vzatí – Ing. Jiří Kotoun (vedoucí oddělení realizace) a Petr Sedlák (oddělení realizace), kteří jej doplňovali.

Celý článek zde

Výběr z projektů vodních staveb ve fázi realizace nebo příprav na zahájení

Publikováno: 31.5.2019

V tomto článku budou blíže popsány některé projekty, které aktuálně řeší Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), resp. jsou ve fázi přípravy nebo již byla zahájena vlastní realizace. Zaměřili jsme se především na některé projekty pro zabezpečení podjezdných výšek nebo na projekty s unikátním konstrukčním i materiálovým řešením.

Celý článek zde

Výstavba protipovodňové ochrany Olomouce jede podle harmonogramu, v Komenského ulici roste nový most

Publikováno: 31.5.2019

Sdružení Morava pod vedením společnosti SILNICE GROUP pokračuje ve stavebním koncertu v centru Olomouce. Před zraky místních roste nový most v Komenského ulici. Stavbaři dokončili pilíře spodní stavby a nyní budují podpěrnou konstrukci mostovky. Souběžně realizují přeložku inženýrských sítí včetně kanalizačního sběrače. Činí se však také archeologové – v místě budoucí náplavky na pravém břehu řeky Moravy objevili základy středověkých domů. 

Celý článek zde

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Publikováno: 22.1.2019

Přípravy na letošní mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY – KANALIZACE vrcholí. Zájemci o výstavní plochu za zvýhodněnou cenu mají už jen několik dnů.

Celý článek zde

MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE 2019

Publikováno: 26.10.2018

21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE je nejvýznamnějším oborovým setkáním v České republice. 

Celý článek zde

SILNICE GROUP zahájila klíčovou etapu protipovodňové ochrany Olomouce

Publikováno: 5.4.2018

Sdružení Morava pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP zahájilo výstavbu protipovodňových opatření v centru Olomouce. Technicky náročná etapa s označením II. B zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba je v českém prostředí zcela unikátní, protože se odehrává v historickém jádru města a její součástí je i vybudování náplavky a kompletní náhrada dvou mostů. Investorem je státní podnik Povodí Moravy.

Celý článek zde

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále

Publikováno: 24.1.2018

Posílení povodňové ochrany, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, lepší regulace vodních průtoků a celkové zlepšení bezpečnosti provozu má přinést rekonstrukce vodní nádrže Šance na východní Moravě nedaleko slovenských hranic.

Celý článek zde

„Velkou výhodou byla dlouholetá zkušenost našich techniků s prováděním monolitických konstrukcí,“

Publikováno: 20.12.2017

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucímu projektu rekonstrukce VD Šance, Ing. Martin Polášek ze společnosti OHL ŽS.

Celý článek zde

Protipovodňová opatření a bytová výstavba v Brně

Publikováno: 18.12.2017

Zhruba pětina rozvojových ploch města se aktuálně nachází v záplavových zónách hlavních brněnských řek. Jejich využitelnost zejména pro bytovou výstavbu tedy závisí na legislativních omezeních výstavby a postupné výstavbě protipovodňových opatření. Jak vidí tento problém regionální stavitelé a projektanti a jak jej chce město Brno řešit, bylo tématem říjnové konference s názvem Protipovodňová opatření a bytová výstavba, kterou uspořádal Magistrát města Brna ve spolupráci s Asociací brněnských architektů a stavitelů ABRAST. Konference se zúčastnilo více než 70 odborníků jak z oblasti státní správy a samosprávy, tak zástupci investorů, projektantů a stavitelů.

Celý článek zde

Po šedesáti letech se České Budějovice a Hluboká nad Vltavou vrací na mapu říčních přístavů napojených na evropskou síť vodních cest

Publikováno: 24.11.2017

Na konci května letošního roku byla ministrem dopravy Ing. Danem Ťokem a dalšími hosty slavnostně otevřena poslední nová plavební komora na jihočeské Vltavě, překonávající spád jezu Hněvkovice u Týna nad Vltavou. Dokončil se tak program výstavby 33 km vodní cesty z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic zahájený v roce 2008. Po šedesáti letech se České Budějovice a Hluboká nad Vltavou vrací na mapu říčních přístavů napojených na evropskou síť vodních cest. Vodní cestu budovalo Ředitelství vodních cest ČR jako státní investor při financování z prostředků Evropské Unie prostřednictvím Operačního programu Doprava a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dílo slouží pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Vltavská vodní cesta je v tomto úseku zařazena do I. třídy pro plavidla do nosnosti 300 t.

Celý článek zde

„Naše infrastruktura i naše rezervy, které jsme vytvořili, abychom se vypořádali s mimořádnými jevy, jsou stavěny na klima minulého století,“

Publikováno: 13.10.2017

uvedl v rozhovoru Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globálních změn při Akademii věd ČR.

Celý článek zde

Výstava VODOVODY-KANALIZACE: Jednou z největších výzev je sucho

Publikováno: 20.7.2017

Že je vyrobit pitnou vodu, vyčistit ji, odkanalizovat a šetrně vrátit zpět do přírody náročný proces, ukázala návštěvníkům mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE. „Přesto patříme mezi tu šťastnou část populace na světě, kde lidé otočí kohoutkem a teče z něj pitná voda – ve zdánlivě neomezeném množství a většinou ve výborné kvalitě,“ uvedl při zahájení výstavy ministr zemědělství Marian Jurečka. Jak ale upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec, jednou z největších ekologických výzev budoucnosti i úkolem politiků bude vypořádat se stále aktuálnější problematikou sucha.

Celý článek zde

ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE: Studie v lednu odpoví, zda a jak budovat Oderskou vodní cestu

Publikováno: 19.7.2017

V lednu příštího roku by mělo Ministerstvo dopravy ČR dokončit studii proveditelnosti Oderské větve vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, která by měla odpovědět na otázky, zda a jak dále pokračovat. Stejně tak polská strana připravuje marketingovou studii splavnění Odry až k českým hranicím. Informovali o tom představitelé ministerstev obou zemí účastníky konference ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE, která se konala 31. května letošního roku v Bohumíně a kterou pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s polským partnerem GAPR (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju).

Celý článek zde

Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody

Publikováno: 19.6.2017

Součástí projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“ je sanace přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe.

Celý článek zde

Atomizace českého vodárenství je neefektivní, menší obce a města mají problémy

Publikováno: 27.3.2017

Obnova vodovodů a kanalizací ve velkých aglomeracích probíhá většinou bez problémů, potíže ovšem mají menší obce a města, které na investice nemají finance. „Cena vodného a stočného musí být nastavena tak, aby dokázala generovat dostatečné prostředky do obnovy,“ říká František Barák, předseda představenstva Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). O těchto a dalších aktuálních tématech se bude hovořit na blížící se nejvýznamnější oborové akci, mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE, kterou Sdružení pořádá v Hradci Králové 23. – 25. května.

Celý článek zde

Blíží se nejvýznamnější akce v oboru vodohospodářství. Na mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE se bude hovořit o nejaktuálnějších tématech

Publikováno: 8.2.2017

Jedním z největších problémů je současné hospodaření s dešťovou vodou. Je dlouhodobě neudržitelné, říká ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák. Nejen o těchto tématech se bude hovořit na mezinárodní výstavě Vodovody-kanalizace, kterou Sdružení pořádá ve dnech 23. – 25. května v Praze. 

Celý článek zde

České vodohospodářství potřebuje 25 miliard korun ročně

Publikováno: 17.1.2017

Obor vodovodů a kanalizací je ve velmi dobrém stavu, i když vyžaduje velké investice, říká ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák. Nejen o těchto tématech se bude hovořit na mezinárodní výstavě Vodovody-kanalizace, kterou Sdružení pořádá ve dnech 23. – 25. května v Praze. 

Celý článek zde

Marian Jurečka ke Světovému dni vody v Praze: „Musíme být aktivní a připravit se na dlouhodobá sucha“

Publikováno: 11.11.2016

Ministr Marian Jurečka navrhl konkrétní způsoby, jak se aktivně připravit na případná období sucha v příštích letech. Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem životního prostředí, Svazem vodního hospodářství a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací uspořádalo u příležitosti Světového dne vody v Kongresovém centru Praha tradiční setkání vodohospodářů.

Celý článek zde

Splavnění Odry až do Ostravy a Mošnova přinese regionům v příhraničí hospodářské oživení

Publikováno: 27.5.2016

Česká i polská strana na vládní i regionální úrovni mají zájem o splavnění řeky Odry z polského města Kędzierzyn-Koźle až do Ostravy a Mošnova. Pro regiony na obou stranách hranice by výstavba zmíněného úseku vodní cesty přinesla hospodářské oživení a zlepšení sociální situace. Shodli se na tom účastníci konference ODERSKÉ FÓRUM- FORUM ODRZAŃSKIE, která se konala 25. května letošního roku v Bohumíně a kterou pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 

Celý článek zde

Ocenění pro projekt realizovaný technologií Compact Pipe

Publikováno: 22.4.2016

Projekt s názvem Valašské Meziříčí - rekonstrukce výtlačného řadu do VDJ Štěpánov získal ocenění Vodohospodářská stavba roku 2015. Oceněn byl v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Sanace byla realizována v létě roku 2015 s pomocí moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe od předního dodavatele plastových potrubních systémů, společnosti Wavin Ekoplastik. 

Celý článek zde

Po téměř 50 letech jsou odkaliště u Mníšku pod Brdy ekologicky nezávadná

Publikováno: 11.3.2016

Více než 23 tisíc tun odpadu a 272 tun odpadních vod odstranilo dodavatelské sdružení společností HOCHTIEF CZ a EKOM CZ z odkališť areálu ÚVR Mníšek pod Brdy a.s. Během necelého roku tak proběhla kompletní ekologická sanace území přesahujícího 4 km2, které sloužilo pro ukládání odpadů již od roku 1967. 

Celý článek zde

Tábor má novou ochranu proti velké vodě

Publikováno: 14.9.2015

Více než rok trvající stavba protipovodňové zdi v Táboře na řece Lužnici byla úspěšně dokončena a město je tak ochráněné proti velké vodě. Pro město Tábor dílo zhotovilo sdružení firem EUROVIA CS a SOLETANCHE Česká republika. Práce probíhaly od září 2013 do května 2015.

Celý článek zde

Nový vodovod byl slavnostně předán obci

Publikováno: 19.6.2015

Zástupci společnosti HOCHTIEF CZ ve čtvrtek slavnostně předali obci Dlouhá Loučka nově dokončený vodovod. Dokončením přiváděcího řadu, zesilovací čerpací stanice a vodojemu přispěl realizační tým ke zlepšení zásobování obce pitnou vodou. 

Celý článek zde

Lindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světě

Publikováno: 18.6.2015

Lindab, přední světový výrobce vzduchotechniky a systémů chlazení a vytápění, byl lodní společností Royal Caribbean Cruise Line pověřen unikátní dodávkou: zajistí totiž kompletní systém tlumičů hluku pro největší světovou výletní loď Oasis. Ta se nyní staví ve francouzském St. Nazaire a do provozu bude uvedena v roce 2016. Kapacita mořského gigantu o délce 363 m bude 8 000 cestujících.

Celý článek zde

Přístav Hluboká nad Vltavou se slavnostně otevřel veřejnosti

Publikováno: 15.6.2015

Posledního května byl slavnostně otevřen nový přístav pro rekreační plavbu v Hluboké nad Vltavou. Okolí zaplnily atrakce pro děti a vodu brázdily nejen čluny a hausbóty, ale veřejnosti se představila i náročná práce záchranářů. V minulých dvou letech v bočním rameni řeky vyrostla nejen přístavní mola, ale také ojedinělá zdvižná lávka přes vjezd do přístavu. Investorem stavby bylo Ředitelství vodních cest ČR. Město Hluboká nad Vltavou na tyto práce navázalo novým systémem cyklostezek, které po dokončení navazujících úseků brzy bezpečně propojí levobřežní cyklistický koridor od Českých Budějovic na Purkarec.

Celý článek zde

VODOVODY-KANALIZACE 2015: české vodohospodářství je v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic

Publikováno: 22.5.2015

České vodohospodářství je v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic. I to zaznělo na největší vodohospodářské akci v ČR – na mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE. Na tu se ve dnech 19. – 21. 5. sjeli do areálu PVA EXPO PRAHA zástupci ministerstev, měst a obcí i lídři na trhu. 

Celý článek zde

Český Huisman navrhne a vyrobí části přílivové elektrárny

Publikováno: 19.5.2015

Čeští technici společnosti Huisman ze Sviadnova, výrobce ropných vrtných souprav nebo lodních jeřábů, navrhnou a vyrobí ovládací části turbín pro přílivovou elektrárnu v Holandsku. Elektrárna o výkonu 1 MW bude instalována na pilířích největší protipovodňové zábrany Oosterschelde v holandské provincii Zeeland a zajistí elektřinu přibližně pro 700 domácností. Testování sestavené přílivové elektrárny proběhne ještě do konce roku 2015.

Celý článek zde

Čistička vod v žulových tunelech hluboko pod Stockholmem projde nanotechnologickou modernizací

Publikováno: 19.5.2015

Stockholmu, který se rozprostírá na 14 ostrůvcích, a jehož nejstarší čtvrť se kdysi jmenovala doslova „Město mezi mosty“, nedostatek vody určitě nehrozí. To nejzajímavější dění okolo vody se dnes ovšem odehrává v ohromných žulových tunelech hluboko pod chodníky a kanály této švédské metropole. Stockholmská vodohospodářská společnost Stockholm Vatten zdokonaluje svou obrovskou čistírnu odpadních vod Henriksdal, která zpracovává celé dvě třetiny veškeré odpadní vody města. Čistička bude nově vybavena supermoderními bioreaktory s vlnícími se membránami imitujícími mořské řasy. Tyto membrány, navržené a zkonstruované společností GE, dokážou z vody efektivně odfiltrovat cokoli od benzínu po bělidla a lidský odpad. Modernizace z této čistírny odpadních vod učiní největší zařízení svého druhu s „membránovými bioreaktory“ (MBR) na světě a ve výsledku bude schopná zpracovat více než jednu miliardu litrů špinavé vody denně. Vyčištěná voda pak bude vypouštěna zpět do Baltského moře.

Celý článek zde

Největší vodohospodářská akce je tady. Výstava VODOVODY-KANALIZACE odpoví na nejpalčivější otázky

Publikováno: 19.5.2015

19. – 21. května hostí pražský výstavní areál v Letňanech 19. ročník největší vodohospodářské akce v ČR – mezinárodní výstavu VODOVODY-KANALIZACE. Představí nejnovější technologie a inovace, ale i novinky, které rok 2015 přináší. Co v současné době hýbe českým vodohospodářstvím? Ptali jsme se Františka Baráka, předsedy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR), které výstavu pořádá. 

Celý článek zde

Wavin Acaro PP SN 12– kanalizační systém i pro náročné realizace

Publikováno: 27.4.2015

Společnost Wavin Ekoplastik, největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, uvedla nové kanalizační potrubí Wavin Acaro PP SN 12. Předností systému, který je vyroben z polypropylenu, je mimořádná odolnost, maximální těsnost a životnost více než 100 let.

Celý článek zde

Ludgeřovice jsou téměř kompletně napojeny na splaškovou kanalizaci

Publikováno: 25.3.2015

Zástupci sdružení společností HOCHTIEF CZ, EUROVIA CS a VOKD dnes slavnostně předali objednateli, obci Ludgeřovice, nově vybudovanou splaškovou kanalizační síť. 

Celý článek zde

Úpravy toku řeky Blanice se staly vodohospodářskou stavbou roku

Publikováno: 23.3.2015

Zástupce společnosti HOCHTIEF CZ převzal v pátek 20. března 2015 z rukou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ocenění Vodohospodářská stavba roku 2014. Projekt oficiálně nazvaný „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi“ získal prestižní ocenění v kategorii „Stavby s investičním nákladem nad 50 mil. Kč“. Soutěž každoročně vypisuje Svaz vodního hospodářství ČR a vyhlášení vítězů probíhá při příležitosti Světového dne vody.

Celý článek zde

Malá vodní elektrárna Štětí je ojedinělý projekt sociálního podnikání

Publikováno: 18.3.2015

První gigawatthodiny elektrické energie vyrobily dvě turbíny s těmito ženskými jmény v elektrárně Štětí z labské vody. Tuto mimořádně ekologicky šetrnou stavbu, která přináší energii z obnovitelného zdroje i prostředky pro charitativní účely, pro obecně prospěšnou společnost Energeia vybudovalo sdružení zhotovitelů vedené Metrostavem.

Celý článek zde

Technologie taženého bednění na Vodním díle Mšeno

Publikováno: 10.3.2015

Propracovaný systém pro zachycení povodňových vod chrání od loňského roku město Jablonec nad Nisou. V říjnu byla totiž dokončena opatření na vodním díle Mšeno, jež zvýšila retenční účinnost systému. Ten nyní zvládne až 10 000letou vodu. Pro systém skrytý z velké části pod povrchem země byly využity moderní technologie, při betonáži revizní šachty se například uplatnila metoda posuvného, tzv. taženého bednění. Ta se zpravidla používá při betonážích chladicích věží elektráren, případně pilířů mostů nebo sloupů. Jejímu širšímu použití však brání náročnost na přípravu. Téměř 17 000 m3 betonů pro systém protipovodňových opatření na vodním díle Mšeno dodala betonárna TBG Východní Čechy provoz Jablonec nad Nisou, která patří do skupiny Českomoravský beton. Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu.

Celý článek zde

Wavin Ekoplastik nabídne projektantům knihovny svých prvků v CAD aplikacích

Publikováno: 10.3.2015

Wavin Ekoplastik, největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, navázal úzkou spolupráci s firmou GRAITEC. Jejím cílem je postupná příprava knihoven kompletního výrobkového portfolia společnosti Wavin Ekoplastik. Tyto knihovny bude následně možné využívat jako vysoce efektivní nástroj v rámci projekčních prací s využitím různých CAD systémů.

Celý článek zde

Vyjadřovací portál vodohospodářské společnosti urychluje vyřízení žádostí

Publikováno: 6.8.2014

Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, poskytuje odborné služby společnosti ČEVAK a.s., která spravuje vodohospodářský majetek měst a obcí na jihu Čech a části krajů Plzeňský a Vysočina. Výsledkem spolupráce je i vyjadřovací portál společnosti ČEVAK a.s., který šetří náklady žadatelů a umožňuje pohodlné zadávání elektronických žádostí o vyjádření k existenci sítí, projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, záměru změny velikosti vodoměru, likvidaci odpadních vod a ostatních investičních záměrů.

Celý článek zde

Projekt Horní pomoraví II slavnostně odstartoval

Publikováno: 25.6.2014

Poklepem pěti základních kamenů symbolizujících zapojení pěti měst do největší investiční akce svého druhu v regionu odstartoval projekt Horní Pomoraví II. Rekonstrukce a výstavby kanalizační sítě na Šumpersku potrvají do podzimu příštího roku a náklady přesáhnou 1,5 miliardy korun, z čehož většinu pokryje dotace Evropské unie, která poskytne 1,2 miliardy. Projekt zásadně pomůže ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod horního povodí řeky Moravy v Olomouckém kraji.

Celý článek zde

Přes 40 nových domů se napojí v Letohradě na novou kanalizaci

Publikováno: 6.6.2014

Slavnostním přestřižením pásky byly dnes dokončeny práce na odkanalizování dvou částí města Letohrad – prostředních a horních Kunčic. Kanalizační soustava těchto dvou městských částí byla svedena do stávajících stok a místní čistírny odpadních vod.  

Celý článek zde

Město Jablonec nad Nisou je mnohem lépe chráněno před velkou vodou

Publikováno: 18.12.2013

Obyvatele Jablonce nad Nisou chrání nová zvýšená protipovodňová ochrana za 380 miliónů korun. Výstavba systému protipovodňového opatření, jehož podstatou byla úprava historického protipovodňového systému odklánějící zvýšené průtoky do nádrže vodního díla Mšeno, byla zahájena v prosinci 2011 a úspěšně dokončena v listopadu letošního roku. Jedná se o systém založený na převodu povodňových průtoků štolovými přivaděči, jenž je v podmínkách České republiky do značné míry unikátní. Po letech koncepční a projektové přípravy došlo k podstatnému zvýšení ochrany města Jablonce nad Nisou před škodlivými účinky povodní. Tento jedinečný projekt byl realizován v rámci Programu Ministerstva zemědělství 129 120 Podpora prevence před povodněmi II.

Celý článek zde

Pokud chceme posílit export, potřebujeme vodní cesty k mořím, shodli se experti

Publikováno: 26.9.2013

Z Moravskoslezského kraje se ročně vyváží okolo 15 milionů tun zboží. Dalších zhruba 13 milionů tun naopak míří ze světa do regionu. Pohyb celkem 28 milionů tun nejrůznějších strojů, zařízení, materiálu i spotřebního zboží se odehrává převážně na silnicích a v rámci železničních cest. Kraj má přitom jedinečnou šanci připojit se na transevropské „vodní dálnice“. Proto se dnes právě v Ostravě sešla reprezentativní skupina odborníků, průmyslníků i politiků, aby v rámci konference pořádané Národní strojírenským klastrem a obecně prospěšnou společností Prague Twenty řešila budoucnost vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL). Myšlenku, která by ze suchozemské České republiky udělala místo s fungujícím napojením na velké mořské přístavy. Výsledkem je shoda, že konkurenceschopnost tuzemska bude bez vodních cest postupně skomírat a je nutné dostat i české záměry související s DOL do globální dopravní sítě podporované Evropskou unií.  

Celý článek zde

Město Nová Paka zrenovovalo čistírnu odpadních vod

Publikováno: 26.9.2013

V dubnu 2012 započala nákladná rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod v obci Stará Paka. Stavba za více než 95 milionů korun byla dokončena po více než jenom roce, a to v červenci. Na úpravu čistírny město získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 66 milionů. Areál bude provozovat i nadále Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. 

Celý článek zde

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci

Publikováno: 18.9.2013

Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně s pěti čerpacími stanicemi, napojenými na kanalizační síť výtlačnými řadami. Ty jsou nezbytné pro dopravu znečištěných odpadních vod směrem k čistírně. Investorem díla byl městys Brodek u Přerova a celkové náklady dosáhly téměř 145 milionů korun včetně DPH. Dílo bylo financováno z prostředků Evropské unie, Státního fondu pro životní prostředí a Fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury Olomouckého kraje.

Celý článek zde

Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu

Publikováno: 16.9.2013

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských Městských sadech za účasti hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka, starosty města Leopolda Bambuly a zástupců dodavatelské společnosti Metrostav. Stavbaři budou mít v následujících dvou a půl letech za úkol rozšířit a upravit současnou čistírnu tak, aby splňovala aktuální legislativní požadavky. 

Celý článek zde

Řeka Metuje bude zase o něco čistější

Publikováno: 16.9.2013

Téměř na den přesně se po dvou letech sešli na čistírně odpadních vod v Náchodě – Bražci zástupci investora, zhotovitele a dalších partnerů projektu „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“, tentokráte však již při slavnostním předání projektu. 

Celý článek zde

Starosta Lomecký zahájil výstavu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe

Publikováno: 24.5.2013

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP09) zahájil ve středu spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest Janem Skalickým (ODS) putovní výstavu o aktuálním tématu propojení tří moří v České republice, vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe.

Celý článek zde

Výstava o projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe v Jindřišské věži

Publikováno: 21.5.2013

Tato putovní výstava soustřeďuje hlavní údaje o aktuálním tématu propojení tří moří v České republice vodním koridorem Dunaj-Odra-Labe, který má být současně klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů energie a k revitalizaci krajiny. Poslední krize (ropná, plynová, hospodářská) zdůraznily také další funkce D-O-L jakou je doprava strategických surovin, především ropy a plynu, jež by umožnila širokou diverzifikaci těchto zdrojů, výrazné zvýšení zaměstnanosti, a to jak v době výstavby (desítky tisíc pracovních míst), tak během provozování vodního koridoru. Vodní koridor D-O-L přispěje nejenom k rozvoji hospodářství střední Evropy, ale také k regionálnímu rozvoji strukturálně nejpostiženějších regionů v České republice.

Celý článek zde

OHL ŽS zahájila další etapu modernizace vodovodu na Šlapanicku

Publikováno: 9.4.2013

V polovině minulého týdne byl slavnostně zahájen další z projektů na modernizaci vodovodů a kanalizace, jehož investorem je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Celkové náklady ve výši více než 69 mil. Kč (bez DPH) budou hrazeny z 85 % Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % přispívá Státní fond životního prostředí, 9 % hradí obce zastoupené ve Svazku a jedním procentem se podílí také Jihomoravský kraj.

Celý článek zde

Zruší ministr dopravy Ředitelství vodních cest?

Publikováno: 8.4.2013

Podle interních informací z Ministerstva dopravy připravuje ministr Zbyněk Stanjura z ODS koncem příštího týdne zrušení Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). Tento krok má být zřejmě proveden "potichu" vzhledem k množství negativních reakcí na tento plánovaný krok ze strany odborníků, opozičních, ale i některých koaličních politiků. Negativně se k tomuto plánovanému kroku vyjádřil i prezident Miloš Zeman: "Snahu o zrušení Ředitelství vodních cest samozřejmě hodnotím jako tragickou chybu". Za chybu tento krok označili nejen bývalí ministři dopravy Petr Moos a Jaromír Schling, ale také např. hejtman Moravskoslezského kraje, nebo prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který k tomu uvedl: "Ve skutečnosti pravděpodobně k žádné úspoře nedojde a úřednické rozhodnutí způsobí nenapravitelné škody". Obavy ze zastavení rozvoje vyjádřili také zástupci Baťova kanálu, středního Labe nebo horní Vltavy.

Celý článek zde

Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe

Publikováno: 27.3.2013

Víceúčelový vodní koridor Dunaj - Odra - Labe přináší řadu výhod a příležitostí. Spojuje v sobě výhody, jako je zajištění vodohospodářské bilance a stability území – kompenzace možných vlivů globální klimatické změny, ochranu před povodněmi, nalepšování vodohospodářských poměrů za dlouhodobého sucha, ochranu životního prostředí (obnovu vlhkých biotopů, zvýšení biodiverzity), využití obnovitelných energetických zdrojů, zvýšení stability energetického systému, ekologickou dopravu, diverzifikaci přísunu strategických surovin a tím zvýšení energetické a dopravní bezpečnosti státu.  

Celý článek zde

Jak se připojit na inženýrskou síť?

Publikováno: 21.11.2012

Mnoho vlastníků nemovitosti či stavebních parcel řeší otázku napojení na inženýrskou síť. S touto situací se vlastník setká například při nově vybudované kanalizaci či vodovodu nebo když se rozhodne změnit účel stavby, kterou do té doby využíval pouze rekreačně. Jaký je postup pro tyto případy, popisuje na příkladě vodovodní přípojky Aleš Zapletal ze stavební společnosti INSTA CZ, která se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Celý článek zde

Hradčany mají zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod

Publikováno: 1.11.2012

V úterý 30. října dokončila Severočeská vodárenská společnost (SVS) další ze svých velkých investičních akcí – rekonstrukci čistírny odpadních vod v Hradčanech na Českolipsku.  Součástí projektu je i výstavba přečerpávání odpadních vod z Mimoně na ČOV Hradčany.  Finanční náklady na stavbu dosáhly téměř 94 milionů korun (včetně DPH).

Celý článek zde

AQUEL Bohemia pomáhá řešit problém pitné vody v Africe

Publikováno: 17.10.2012

Společnost AQUEL Bohemia vyvinula kompaktní filtrační modul pro čištění silně bakteriologicky kontaminované vody v Africe o objemu 2 000 litrů okamžitého odběru pitné vody a s následným výkonem výroby 230 litrů pitné vody za hodinu. Funguje za použití solárních panelů a filtrační technologie AQUEL bez nutnosti použití externího elektrického zdroje. Během listopadu firma na vlastní náklady dokončí pilotní projekt tohoto modulu a počátkem prosince proběhne instalace tohoto modulu v první vytipované vesnici cca 15 km od Bamaka, hlavního města Mali. Celková investice tohoto pilotního projektu včetně výzkumu a testování je v hodnotě 2 mil. korun a firma jej realizuje na své náklady. Společnost plánuje v průběhu dalších tří let instalovat tyto filtrační moduly v tisícovce dalších vesnic západoafrické republiky Mali. 

Celý článek zde

Úpravna vody Meziboří se dočkala rozsáhlé rekonstrukce

Publikováno: 10.10.2012

Ve čtvrtek 4. října byl položen základní kámen projektu Intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Meziboří. Jedná se o letošní největší plánovanou investiční akci Severočeské vodárenské společnosti (SVS). Stavební práce byly zahájeny 3. září a dokončení se plánuje do 26. června 2015.

Celý článek zde

Jaké jsou časté poruchy na kanalizační síti?

Publikováno: 2.10.2012

K poruchám na kanalizačních sítích dochází z různých příčin, ať už je to stáří kanalizace, její špatné uložení či vnější zásah a manipulace se sítí. Včasné odhalení závady na síti je možné díky monitorovacím zařízením. Nejdříve však musíme znát krizová místa dané kanalizační sítě. V tomto článku uvedeme několik nejčastějších poruch na kanalizaci, se kterými se provozovatel může setkat.

Celý článek zde

Úpravna vody v Hradci Králové projde modernizací

Publikováno: 7.9.2012

Před více než 40 lety byla postavena úpravna vody v Hradci Králové, která zajišťuje přeměnu surové vody z řeky Orlice ve vodu pitnou. Zařízení úpravny vody za celou dobu své existence používá původní technologická zařízení a neproběhla zde žádná zásadní rekonstrukce. Tu však úpravna vody podstoupí v následujících 27 měsících.

Celý článek zde

Stav vodovodů pohledem z praxe

Publikováno: 30.7.2012

Každý provozovatel vodohospodářské infrastruktury se musí potýkat s různými problémy a úkoly, které jsou spojené s údržbou a rekonstrukcí vodovodní sítě a jejích jednotlivých součástí. Musí brát v potaz počet obcí a fakt, že každá obec je do jisté míry jiná a má proto specifické potřeby i v případě provozu své vodovodní sítě. V tomto článku přinášíme pohled z praxe na základě zkušeností Ing. Aleše Zapletala, odborníka ze společnosti INSTA CZ, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v regionu Moravy.

Celý článek zde

Česká Kamenice má novou čistírnu odpadních vod

Publikováno: 29.6.2012

V České Kamenici byla v úterý 26. června slavnostně otevřena čistírna odpadních vod, která v uplynulých měsících prošla kompletní rekonstrukcí, již provedly společnosti SYNER a Kunst Hranice. V těchto dnech probíhají komplexní zkoušky a 1. července bude zahájen roční zkušební provoz čistírny odpadních vod.

Celý článek zde

SIAD Czech letos dodá součásti zařízení čistíren odpadních vod

Publikováno: 4.6.2012

Tuzemská dceřiná společnost italsko-americké konfederace SIAD-Praxair, společnost SIAD Czech, která má výrobní zázemí na Mostecku a Brněnsku, získala v letošním roce zakázky na odpařovací stanice a kyslík pro provoz čistíren odpadních vod. Čistírny odpadních vod a jejich koncová zařízení na hygienizaci kalů se tak stávají dalším významným segmentem, do kterého SIAD v České republice vkládá naděje. „V současné době se vlivem nové legislativy významně snižuje počet legálních možností nakládání s kalem. Proto rostou požadavky na snížení celkového produkovaného množství upraveného kalu na ČOV a poptávka po řešení,“ vysvětlil Ivo Lukas, generální ředitel SIAD Czech.

Celý článek zde

V Němčicích nad Hanou mají novou čistírnu odpadních vod

Publikováno: 28.5.2012

Němčice nad Hanou, 25. květen 2012 I díky dotacím z Evropské unie se v posledních letech začalo s budováním nových čistíren odpadních vod a kanalizací v menších obcích. Jednou ze zajímavých realizací na Moravě je vybudování kanalizace a ČOV pro město Němčice nad Hanou v hodnotě 56 mil. Kč.

Celý článek zde

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe opět o něco blíže

Publikováno: 15.5.2012

Ministerstvo dopravy opět pokročilo ve snaze posunout vpřed přípravu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Snahu ministerstva podporuje vláda ČR, která schválila ve středu 14. března 2012 průlomový materiál na podporu rozvoje vnitrozemských vodních cest v ČR (Usnesení vlády ČR č. 155/2012). Materiál uvádí jako prioritní výstavbu plavebních stupňů v Děčíně v hodnotě čtyř až pěti miliard korun a v Přelouči v hodnotě tří miliard korun, které mají zajistit celoroční splavnost Labe až do Pardubic.

Celý článek zde

Na kanalizaci a čistírnu v Brodku u Přerova přispěje EU

Publikováno: 19.3.2012

Dne 15. 3. 2012 byla slavnostně zahájena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Brodku u Přerova a v místní části Luková. Investorem stavby je obec Brodek u Přerova. Celkové náklady na realizaci kanalizace a čistírny jsou 142 mil. Kč včetně DPH, přičemž 85 % uznatelných nákladů uhradí dotace Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí a 5 % uhradí český stát prostřednictvím Státního fondu pro životní prostředí. Zbylé prostředky poskytne obec Brodek u Přerova.

Celý článek zde

Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod

Publikováno: 31.1.2012

Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokončením rekonstrukce českolipské čističky, která přišla na 255 milionů korun, se završil projekt Čistá Ploučnice, jehož realizací vyřešila Severočeská vodárenská společnost nedostatky v čištění odpadních vod v sedmi městech v regionu.

Celý článek zde

Výhody a nevýhody provozování ČOV obcí

Publikováno: 5.12.2011

V České republice je současné době velice aktuální téma výstavby čistíren odpadních vod v menších obcích. Méně se však již věnuje prostor tomu, co všechno obnáší jejich provoz. Základní otázkou po vybudování nové ČOV pro obec je, zda si zabezpečí její provoz vlastními prostředky nebo se obrátí na specializovanou společnost, která se tak stane provozovatelem ČOV a kanalizační sítě.

Celý článek zde

Plavební úžina Chvatěruby již nestraší plavce

Publikováno: 8.11.2011

Ředitelství vodních cest ČR a dodavatel stavby OHL ŽS, a.s. dokončily úpravu nejproblematičtějšího místa plavby mezi Prahou a Mělníkem. Obávaná úžina je tak již minulostí a plavební sezóna se prodloužila až o 120 dnů.

Celý článek zde

Soutěž Podnikatelský projekt roku 2010 zná své vítěze

Publikováno: 30.9.2011

Společnosti Elmarco, Pike Electronic, Vodní elektrárna Železný Brod, Deza, Pekass a Unikont Group mají od včerejška více společného. Kromě toho, že úspěšné čerpaly dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské unie, zvítězily v soutěži Podnikatelský projekt roku 2010. Výsledky vyhlásila Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice – AFI ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Slavnostní večer se uskutečnil v Kaiserštejnském paláci v Praze, moderoval ho Jakub Železný a vystoupila na něm zpěvačka Gabriela Gunčíková.

Celý článek zde

Nejlepší podnikatelské projekty vyhlásí CzechInvest

Publikováno: 22.9.2011

Už za týden bude jasné, jaké projekty financované z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské unie, realizované v roce 2010, jsou nejlepší. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Sdružení pro zahraniční investice – AFI oznámí výsledky celostátní soutěže Podnikatelský projekt roku. Slavnostní předání ocenění se pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka uskuteční v Kaiserštejnském paláci v úterý 27. září 2011 v Praze.

Celý článek zde

Letohradská čistírna odpadních vod výrazně zvýší svoji kapacitu

Publikováno: 14.9.2011

Poklepáním základního kamene byl v úterý 13. září 2011 v Letohradě zahájen projekt, na jehož konci bude rozsáhlá modernizace zdejší čistírny odpadních vod spojená s výrazným zvýšením její kapacity a rozšíření kanalizační sítě města Letohradu.

Celý článek zde

EUROVIA CS zahájila stavbu Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

Publikováno: 29.8.2011

Odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby města Dolní Poustevna a části Horní Poustevna vyřeší výstavba nové kanalizace. Všechny splaškové a odpadní vody z těchto lokalit budou svedeny do nové čistírny odpadních vod, která vznikne v Dolní Poustevně.

Celý článek zde

Nové čistírny odpadních vod na Moravě

Publikováno: 11.8.2011

I díky dotacím z Evropské unie se v posledních letech začalo s budováním nových čistíren odpadních vod a kanalizací v menších obcích. Jednou ze zajímavých realizací na Moravě je vybudování kanalizace a ČOV pro město Němčice nad Hanou v hodnotě 56 mil. Kč.

Celý článek zde

Nový vůz monitoruje kanalizaci na Moravě

Publikováno: 13.6.2011

Vyhledávání poruch na kanalizacích a jejich oprava bude od nynějška mnohem jednodušší. Prostějovská společnost INSTA CZ má k dispozici vozidlo, které bude monitorovat prováděné a dokončované kanalizace na Moravě. Monitorovací vůz bude také vyhledávat poruchy na kanalizacích provozovaných touto společností. Nová technika je určena pro úsek vodárenství a stavební výrobu.

Celý článek zde

Novým ředitelem KONSTRUKCE Media je Ing. Michal Sirovátka

Publikováno: 2.6.2011

Michal Sirovátka (nar. 1982) se stal od 1. května 2011 výkonným ředitelem společnosti KONSTRUKCE Media, s.r.o.

Celý článek zde

Veřejný vodovod pro obec Velký Týnec

Publikováno: 1.6.2011

Velká část obce Velký Týnec s místní částí Čechovice byla bez veřejného vodovodu. Zásobování obyvatel bylo řešeno individuálně, převážně z domovních studní, což bylo z mnoha hledisek nedostatečné. Proto se obec rozhodla vybudovat ve spolupráci sdružení firem INSTA CZ a MS-stavby s.r.o. nový vodovodní systém. Ten byl realizován a dokončen v druhé polovině loňského roku. Realizační cena stavby byla 65 mil. Kč.  

Celý článek zde

Bohatý doprovodný program na WATENVI 2011

Publikováno: 20.2.2011

Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu WATENVI bohatý dopro-vodný program, jenž patří k nedílné součásti tohoto projektu. Zaměřen bude na aktuální stav legislativy a na oblast financování vodního a odpadového hospodářství.

Celý článek zde

Rekonstrukce čtyřicet metrů pod hladinou

Publikováno: 2.2.2011

Na řadě toků a přehrad se objevují nové vodní stavby a stávající se opravují a modernizují, aby zabránily povodním. Mezi tato díla spadají i práce, které letos v únoru končí naše divize 6 na vodním díle Vranov.

Celý článek zde