Home  >  RSS čtečka  >  www.silnice-zeleznice.cz

RSS kanál - Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, ŽSR a VN Hričov

Publikováno: 24.5.2018

Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, ŽSR a VN Hričov vznikla v rámci výstavby dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) na Slovensku. Stavba předmětného díla začala v roce 2014 a skončila v prosinci 2017 a vytvořila tak podmínky k podstatnému odlehčení dopravy na silnicích I/11 a I/18 a především odklonění tranzitní dopravy ve směru sever – jih v intravilánu města Žiliny.

Celý článek zde

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu

Publikováno: 23.5.2018

Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden popis a možnosti aplikace R-materiálu v železničním stavitelství, jsou shrnuty výhody a nevýhody jeho aplikace v této oblasti. Na základě laboratorního modelu pražcového podloží s aplikací R-materiálu ve zkušebním boxu došlo následně k jeho aplikaci v konstrukci železniční tratě. Předpokládaným přínosem aplikace R-materiálu je rehabilitace daného úseku, který je charakteristický dlouhodobými problémy s udržením geometrických parametrů koleje a nepříznivým vodním režimem v podloží, při kterém je zemní těleso ohroženo účinky mrazu. Ve zvolených měřicích profilech zkušebního úseku jsou metodou jádrových vývrtů průběžně odebírány vzorky R-materiálu, na kterých jsou stanoveny deformační charakteristiky. Tyto výsledky jsou doplněny o charakteristiky asfaltové směsi se 70 % R-materiálu odebrané v rámci realizace zkušebního úseku, a umožňují tak v příspěvku komplexně shrnout přínosy dané realizace.

Celý článek zde

Výběr firemních telefonů u projektových společností nejvíce ovlivňuje celková kvalita a kompatibilita s ostatními systémy

Publikováno: 22.5.2018

Projektové společnosti se při výběru firemních mobilních telefonů řídí v největší míře všeobecnou kvalitou zařízení a kompatibilitou se stávajícími systémy. Přístup k firemním mobilním telefonům má především vedení firmy a vedoucí projektů. Obměny telefonů se v nadpoloviční většině případů řídí aktuální potřebou a nikoli pevně daným časovým plánem. Při rozhodování mezi novinkami a dosavadními postupy dávají projektanti přednost inovativním řešením.  Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví 2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

Celý článek zde

Křižovatka u Doubravic má novou podobu, řídí ji semafory!

Publikováno: 22.5.2018

Policie ČR vyhodnotila křižovatku silnice I/36 se silnicí III/3239 jako nehodovou. Nepřehledná křižovatka, kde došlo i ke smrtelnému zranění, se proto změnila. Provoz tu nově řídí semafory. Úprava křižovatky byla hrazena z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celý článek zde

Peronizace železniční stanice Chodov

Publikováno: 21.5.2018

Stavba se nachází na jižním okraji města Chodov a prochází do východní části města Nové Sedlo. Hlavní stavební činnost se odehrává v žst. Chodov a na jednokolejné spojce Chodov – Nové Sedlo. V samotné žst. Nové Sedlo dochází ke kolejovým úpravám na chodovském zhlaví stanice. Žst. Chodov a Nové Sedlo se nacházejí na dvoukolejné celostátní elektrizované trati Ústí nad Labem – Cheb, mezi stanicemi Karlovy Vary a Sokolov. Přes žst. Chodov je úvraťově vedena regionální trať Krásný Jez – Loket – Nová Role. Projekt stavby připravilo „Sdružení Metroprojekt + KTA technika.“

Celý článek zde

Zvýšení životnosti betonových konstrukcí pomocí migrujících inhibitorů koroze

Publikováno: 18.5.2018

Většina investorů požaduje dlouhou a bezproblémovou životnost betonových konstrukcí, avšak málokteří z nich na to kladou důraz již při výstavbě, zejména s ohledem na počáteční investice. Během provozu a někdy už i během výstavby se začnou objevovat první problémy, které častokrát již není tak jednoduché řešit běžně dostupnými metodami, a právě zde se otevírají možnosti pro aplikace speciální stavební chemie – povrchově aplikovaných inhibitorů koroze od Master Builders Solutions společnosti BASF, která dokáže dlouhodobě stabilizovat betonové konstrukce a zvýšit jejich životnost.

Celý článek zde

9th International Symposium on Steel Bridges 2018 se letos uskuteční v Praze

Publikováno: 17.5.2018

Letos na podzim bude Česká republika hostit odbornou akci světového formátu. Zbystřit by měli zejména všichni, jež jsou profesně spjati s výrobou a výstavbou ocelových mostů. V září totiž přijedou do Prahy diskutovat o budoucnosti a aktuálních problémech spojených s mostními konstrukcemi odborníci z celého světa.

Celý článek zde

Modernizace nádraží v Čelákovicích v létě skončí. Swietelsky Rail zde nasadil nejmodernější techniku

Publikováno: 16.5.2018

Modernizace železniční stanice Čelákovice, která začala loni v lednu a tvoří I. etapu rozsáhlého projektu optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, se chýlí ke konci. Hlavní stavební práce skončí v srpnu, i když drobné úpravy ještě potrvají do listopadu.

Celý článek zde

SŽDC připravuje obnovení provozu na části Posázavského pacifiku z Kácova do Zruče nad Sázavou

Publikováno: 16.5.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v těchto dnech finalizuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na obnovení provozu na trati 212, která spojuje Čerčany, Ledečko, Kácov, Zruč nad Sázavou a Světlou nad Sázavou. Se zahájením opravných prací na populárním Posázavském pacifiku se počítá letos na podzim. Jejich ukončení se plánuje do června příštího roku tak, aby se vlaky mohly vrátit na trať se začátkem hlavní turistické sezóny. Předpokládané náklady spojené s obnovením provozu by neměly přesáhnout 600 milionů Kč, přesná částka vzejde z výběrového řízení na zhotovitele.

Celý článek zde

Easy Bridge – projektování mostů ve 3D

Publikováno: 16.5.2018

Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Program umí unikátním způsobem řešit směrové a výškové vedení trasy včetně klopení. Tyto údaje jsou použity pro umisťování dalších součástí mostu, jako je např. spodní stavba, předpětí, ložiska a odvodnění mostu.

Celý článek zde

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách III

Publikováno: 15.5.2018

Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Celý článek zde

Mosty ve správě SŽDC jsou bezpečné, neohrožují provoz

Publikováno: 14.5.2018

Prosincový pád lávky přes Vltavu v pražské Troji vyvolal zákonitě zájem veřejnosti o stav mostů v Česku. S výjimkou vleček se prakticky o všechny tyto objekty na železnici stará Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jako manažer drážní infrastruktury mosty pravidelně kontroluje a v případě potřeby přijímá nezbytná opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti provozu. Tu však mohou ovlivňovat i nadjezdy přes koleje patřící jiným majitelům.

Celý článek zde

V Plzni pokračuje rekonstrukce mostu Generála Pattona

Publikováno: 14.5.2018

Loni na jaře zahájila společnost COLAS CZ rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni. Jde o jednu z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen města, která převádí pozemní komunikaci I/20, tramvajovou trať a chodník pro pěší přes řeku Mži, Tyršovu ulici, Lochotínskou ulici a přes cyklostezku. Po rekonstrukci bude most nově převádět i cyklostezku.

Celý článek zde

Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498

Publikováno: 11.5.2018

Most je součástí budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová a překonává Chočský potok a dvě polní cesty. Jedná se o dálniční most se samostatnou nosnou konstrukcí pro každý dopravní směr. Komunikace na mostě je navržena v kategorii D 26,5/100. Nosná konstrukce je navrhnuta jako spojitý nosník z monolitického předpjatého betonu o 12 polích (36,000 + 10 × 57,200 + 35,694 m u pravého mostu a 36,000 + 10 × 56,800 + 35,571 m u levého mostu). Příčný řez tvoří komora konstantní výšky po celé délce mostu s vyloženými konzolami. Uložení mostu je na hrncových ložiscích. Spodní stavba je železobetonová a založení objektu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Celková délka přemostění je 638,00 m.

Celý článek zde

Stárnutí a disperzní stabilita silničních asfaltů

Publikováno: 10.5.2018

Článek se zabývá možností predikce náchylnosti silničních asfaltů k projevům termooxidačního stárnutí na základě stanovení jejich disperzní stability. Disperzní stabilita je v tomto případě vyjadřována pomocí flokulačního toluenového indexu (FTI), který je stanoven metodou jednobodové srážecí titrace. Na souboru 32 vzorků silničních asfaltů je ukázáno, že tento index může za určitých okolností sloužit jako signální veličina nadměrného stárnutí. Hodnocená pojiva byla v laboratoři podrobena stárnutí metodou RTFOT i její modifikovanou variantou 3×RTFOT. Měřítkem náchylnosti těchto pojiv k termooxidačnímu stárnutí bylo mimo jiné zvýšení bodu měknutí a podíl komplexních smykových modulů stanovených v dynamickém smykovém reometru (DSR) před a po proceduře stárnutí. Bylo prokázáno, že u silničních asfaltů používaných v České republice existuje korelace mezi hodnotou FTI a termooxidační labilitou zjištěnou procesy simulovaného stárnutí. Praktické dopady uvedených výsledků jsou demonstrovány na zkušebním úseku rozděleném do tří sekcí, pro jejichž zhotovení byly použity tři různé silniční asfalty s rozdílnou disperzní stabilitou.

Celý článek zde

Asfaltové vozovky v tunelech

Publikováno: 9.5.2018

V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobetonovým krytem, ale jejich používání má řadu nevýhod jak pro správce, tak pro účastníky silničního provozu. V rámci výzkumného projektu Technologické agentury ČR TA04031642 „Asfalty v silničních tunelech“ probíhalo řešení s cílem používat do tunelů asfaltové vrstvy s vysokou odolností vůči účinkům dopravy (protismykové vlastnosti, rovnost a trvanlivost), se snadnou údržbou a opravou a zároveň s tím, že se nebude snižovat požární bezpečnost silničních tunelů. Příspěvek popisuje zkoušky požárních vlastností různých asfaltových vrstev: reakce na oheň, šíření plamene po povrchu, měknutí vrstvy po hoření a hoření hořlavé kapaliny na povrchu asfaltové vrstvy. Uvedené zkoušky simulují reálné chování asfaltových krytů při požáru v tunelu. Byla tak vyvinuta optimální asfaltová směs drenážního typu zajišťující nejvyšší plnění požární odolnosti.

Celý článek zde

Pardubický kraj čekají výrazné investice do železniční infrastruktury

Publikováno: 7.5.2018

5. a 6. dubna proběhl IV. ročník Železniční konference Pardubice. Podtitulem letošní dvoudenní konference bylo zvyšování rychlosti a kapacity, modernizace a financování železniční infrastruktury v České republice a okolních státech. V jednotlivých diskuzních blocích vystoupili zástupci ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) nebo Státního fondu dopravní infrastruktury. V dnešní části programu konference se diskutovalo o plánované modernizaci a zajištění dostatečné kapacity tuzemské železniční sítě.

Celý článek zde

Projekt Dopravní uzel Pardubice má svoji vizuální podobu

Publikováno: 4.5.2018

Propojení čtyř módů dopravy, to je velkolepý projekt nazvaný Dopravní uzel Pardubice. Ten má nyní svou vizualizaci. Ta byla představena samosprávě Pardubického kraje, vedení magistrátu Města Pardubice, Ministerstvu dopravy ČR a dotčeným centrálně řízeným organizacím, dále dopravní sekci krajské hospodářské komory. Představení bude provedeno i okolním dotčeným obcím.

Celý článek zde

Metodický postup kontroly dat digitálních tachografů

Publikováno: 3.5.2018

Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy, které postupně nahrazují analogové. Data z digitálního tachografu jsou v praxi využívána zejména pro kontrolu dodržování sociálních předpisů v dopravě dle nařízení (ES)561/2006, digitální tachograf je ale také důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu např. nehodového děje. Ačkoliv je zařízení digitálního tachografu zabezpečené na několika úrovních, kontrolní orgány a znalci by měli být obeznámeni s tím, že v praxi dochází k nelegálnímu potlačování nebo ovlivňování těchto dat. Nová generace inteligentních tachografů by měla zabránit stávajícím hrozbám, avšak již dnes se spekuluje o nových možnostech, jak tato zařízení ovlivnit, případně zneužít pro kriminální činnost. Z toho důvodu je důležitá informovanost kontrolních orgánů a znalců v této problematice, kterou se budu detailně zabývat v některém dalším pojednání. Níže je popsán základní metodický postup kontroly, díky které mohou být některé nelegální způsoby ovlivnění dat odhaleny. Tento doporučený metodický postup by měl předcházet následné analýze dat.

Celý článek zde

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

Publikováno: 2.5.2018

V listopadu 2017 začala v Plzni realizace stavby nového autobusového terminálu u Hlavního nádraží. V roce 2016 jsme pro investora Statutární město Plzeň zpracovali projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Terminál bude sloužit pro městskou, regionální i dálkovou autobusovou dopravu. V Plzni tak bude v blízkosti centra města vytvořen hlavní přestupní uzel hromadné dopravy mezi městskou hromadnou dopravou, příměstskými a dálkovými autobusy a železnicí. Záměr z velké části nahradí stávající centrální autobusové nádraží na náměstí Emila Škody u továrních areálů v západní části města, které nevyhovuje současným potřebám zejména z hlediska polohy.

Celý článek zde

Odhlučnění mostního závěru

Publikováno: 30.4.2018

Návrh technického řešení vychází z patentovaného systému odhlučnění mostních závěrů. Tento systém se nazývá „snížení hlučnosti mostních závěrů typ GU“.

Celý článek zde

„Chci, aby součástí naší obchodní strategie byl aktivní přístup k trhu“

Publikováno: 27.4.2018

říká Michal Beľa, ředitel závodu Mosty společnosti Swietelsky stavební. Ta se stavbám a modernizacím mostů věnuje od roku 2002. Do letošního roku postavila a opravila 103 mostních a podobných konstrukcí. Další přidá už pod vedením Ing. Michala Beľi, který v čele specializovaného pracoviště od března nahradil dlouholetého ředitele Ing. Jana Štěpánka.

Celý článek zde

Most 205 na dálnici D1, Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Publikováno: 26.4.2018

Most 205 řeší překlenutí dlouhého hlubokého údolí poblíž obce Bitarová nedaleko Žiliny. Objekt je tvořen dvojicí souběžných, vzájemně nezávislých mostních konstrukcí z monolitického předpjatého betonu o jedenácti spojitých polích. Obě konstrukce jsou stejného komorového průřezu. Celková délka objektu je necelých cca 625 m. Mostní objekt převádí dálnici přes údolí bezejmenného potoka, v němž jsou hlavními překážkami potok, polní cesta a přeložka silnice III. třídy.

Celý článek zde

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Publikováno: 25.4.2018

Od dubna roku 2017 probíhá komplexní rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze podle projektové dokumentace zpracované projektanty SUDOPU PRAHA a. s. Cílem rekonstrukce mostu je obnovení jeho dobrého technického stavu a zajištění požadovaných parametrů pro provoz modernizované železniční trati na mostě. Rekonstrukce především zajistí prostorovou průchodnost GC, traťovou třídu zatížení D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, dostatečnou kapacitu dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, v neposlední řadě i nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení. Jedná se o nemovitou kulturní památku, proto je realizace náročná i z důvodu předepsaných podmínek a rozsahu doplňujících průzkumných prací.

Celý článek zde

Rekonstrukce mostu lanové dráhy na Petřín a kompozity

Publikováno: 23.4.2018

Dopravní podnik hl.m. Prahy provedl v roce 2016 ojedinělou rekonstrukci lanové dráhy na Petřín.  Oprava byla nutná kvůli bezpečnosti a kvalitě provozu.  Součástí stavebních prací bylo postavení nového železobetonového mostu a nástupiště ve stanici Nebozízek, také nové osvětlení, přístupové schody, zábradlí a nová vstupní brána.  Souběžně probíhaly opravné práce i v horní a dolní stanici.

Celý článek zde

Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11

Publikováno: 23.4.2018

Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozšířením levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu tak, aby bylo možné v tomto jízdním pásu uspořádat provoz v režimu 2+2 a uzavřít kompletní pravý jízdní pás pro letošní rekonstrukci. Uspořádání provozu ve dvou jízdních pruzích pro oba směry platí po celou dobu rekonstrukce.

Celý článek zde

Nejvíce prostředků na opravy silnic II. a III. tříd získají Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj

Publikováno: 23.4.2018

Z mimořádné státní dotace čtyř miliard korun určených na krajské silnice dostane nejvíce Středočeský kraj, Jihočeský a Plzeňský kraj. Vyplývá to z propočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který opět navrhuje rozdělit peníze podle délky silnic II. a III. tříd v jednotlivých krajích. Nově bude přidělení peněz podmíněno mimo jiné odstraňováním nelegálních billboardů z pozemků krajů. Návrh bude ještě schvalovat vláda a Výbor SFDI.

Celý článek zde

Mostní dílo roku 2016

Publikováno: 20.4.2018

Mezinárodní sympozium MOSTY 2018 se bude konat ve dnech 26. – 27. dubna 2018 v hotelu Voroněž v Brně. Součástí sympozia je soutěž o Mostní dílo roku 2016, do které se mohly přihlásit mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2016, případně dříve, a které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 7 návrhů, z toho 3 v kategorii novostavba a 4 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný výbor doporučil ministrovi dopravy k ocenění celkem 4 mosty. Ocenění budou předána projektantům a zhotovitelům mostů v úvodu sympozia za účasti vrcholných představitelů resortu dopravy.

Celý článek zde

Konference Asfaltové vozovky 2017

Publikováno: 19.4.2018

Konference Asfaltové vozovky 2017, která se koná pravidelně ve dvouletém cyklu, se uskutečnila ve dnech 28. a 29. 11. 2017 již po dvanácté v Českých Budějovicích. Akci pořádali společně Sdružení pro výstavbu silnic a Česká silniční společnost, sekce Asfaltové vozovky. Organizaci zajistila společnost PRAGOPROJEKT, a. s., oddělení publikačních a školicích činností.

Celý článek zde

Konference dozorování – Brno 2018

Publikováno: 18.4.2018

V Brně se 20. a 21. února uskutečnil první ročník Konference dozorování. Pořadatelem konference byla společnost HBH Projekt, která se rozhodla konferenci uspořádat s využitím svých znalostí a zkušeností s výkonem konzultačních služeb, s podporou České asociace konzultačních inženýrů, a také s podporou firmy SEKURKON.

Celý článek zde

Konsorcium PORR získalo největší zakázku na výstavbu tunelů v dějinách Rakouska. Finanční objem zakázky: přibližně 1 mld. EUR.

Publikováno: 18.4.2018

Princip nejlepšího uchazeče o nabídku na realizaci úpatního Brennerského tunelu se společnosti PORR osvědčil: Společně se svojí dceřinou společností Hinteregger, kterou získal v loňském roce a italskými joint venture partnery, získali zakázku na nejrozsáhlejší projekt výstavby tunelu v celé historii Rakouska: úsek stavby H51 mezi obcemi Pfons a Brenner dosahuje délky přibližně 18 km. Pod vedením společností PORR/Hinteregger budou práce zahájeny počátkem léta 2018. Dokončení stavby je plánováno na rok 2024. Finanční objem této zakázky se pohybuje kolem 1 mld. EUR.

Celý článek zde

1. června končí uzávěrka přihlášek do soutěže STAVBA ROKU 2018. Přihlaste svou stavbu do tohoto termínu i VY!

Publikováno: 17.4.2018

26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.  Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo uživatel. Současně je možné přihlásit svá díla i do soutěží ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2018 a URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2018. Přihlášku do soutěže najdete na webových stránkách STAVBA ROKU: http://static.stavebniakademie.cz/documents/sr2018/podminky_sr2018.pdf

Celý článek zde

Most Generála Pattona v Plzni odvodněn obrubníkovým mostním systémem

Publikováno: 11.4.2018

Most Generála Pattona v Plzni z roku 1972 je rekonstruován již od března loňského roku. Jednou ze součástí stavebních prací je i nové řešení odvodnění. Byl zvolen systém liniového odvodnění, které využívá obrubníkové mostní odvodnění MEA Deck. Mostní konstrukce má omezenou hloubku, současně vedle sebe fungují jak silnice, tak chodník. Je nutné v užším prostoru rychle svést vodu z povrchu vozovky a zároveň zabezpečit, aby chodci nebyli ostřikování vodou z louží. Obrubníkové mělké odvodňovací systémy takto dokážou zajistit bezpečný provoz.

Celý článek zde

Skupině EUROVIA CS se v roce 2017 dařilo, její obrat vzrostl na 14,8 mld. Kč

Publikováno: 9.4.2018

Stavební Skupina EUROVIA CS dosáhla v roce 2017 konsolidovaného obratu 14,8 mld. Kč, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o 10,4 %. Hospodářský výsledek před zdaněním činil podle mezinárodních účetních standardů 784 mil. Kč. Rentabilita tržeb, tedy podíl zisku před zdaněním na tržbách, se pohybovala na úrovni 5,3 %. V roce 2018 plánuje firma proinvestovat téměř 600 mil. Kč, a to především do moderního vybavení a rozvoje zaměstnanců.

Celý článek zde

V Plzni vznikne díky výstavbě přesmyku domažlické trati nová dvoukolejná zastávka

Publikováno: 5.4.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila třetí část modernizace uzlu Plzeň. V rámci výstavby takzvaného přesmyku domažlické trati vybuduje sdružení firem Swietelsky Rail CZ a Swietelsky stavební během 23 měsíců novou dvoukolejnou železniční trať v oblasti stávající zastávky Plzeň-Skvrňany. V Domažlické ulici pak vznikne přeložka silnice I/26 mimo obytnou zónu.

Celý článek zde

Dopravní infrastruktura 2018 – již potřinácté - podruhé v Litomyšli

Publikováno: 3.4.2018

Konference Dopravní infrastruktura 2018 se koná ve středu a ve čtvrtek 16. a 17. května 2018 v Zámeckém pivovaru Litomyšl. Připravili jsme pro Vás velmi náročný program: 45 prezentací v 7 programových blocích – 660 minut tvrdé práce a bohatý doprovodný program na okouzlujícím Zámeckém návrší.

Celý článek zde

Cesta na letiště je nepohodlná a pomalá, lidé by ocenili železnici

Publikováno: 29.3.2018

Na železniční napojení Letiště Václava Havla se těší 77,9 % lidí a za zajímavou alternativu ke stávajícím možnostem přepravy ho považuje 69 % lidí. Vyplývá to z ankety, kterou pro Správu železniční dopravní cesty připravila agentura Talk. Dotazování proběhlo na různých místech podél modernizované trati Praha – Kladno, z níž povede odbočka na letiště. Komfort aktuálně dostupné cesty na letiště ohodnotili cestující průměrně známkou 3,95 bodu z 10 a rychlost současné přepravy průměrně známkou 5,05 bodu z 10.

Celý článek zde

Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami

Publikováno: 20.3.2018

Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. Funkcionalita nášho programu stále veľmi rýchlo rastie aj napriek tomu, že program už dnes disponuje všetkými nástrojmi, ktoré projektant pri svojej činnosti využíva. Pri vývoji programu dbáme na výrazné zvýšenie produktivity pri projekčnej činnosti.

Celý článek zde

Systémy zálivek a kotvení podle ČSN EN 1504-6 v praxi

Publikováno: 15.3.2018

Zálivkové a kotevní malty nacházejí ve stavební praxi mnoho účelných a důležitých využití. Materiály BASF jsou v oblasti přesného zalévání, kotvení a osazování známy již více než 75 let. Následující článek předkládá základní přehled zálivkových a kotvicích materiálů a popisuje jejich funkční parametry a rozsah použití. Na trhu se stavební chemií se můžeme setkávat s dvěma brandovými názvy, a to jak pod značkou PCI, tak i pod značkou Master Builders Solution.

Celý článek zde

Diamantové kotouče, které usnadní práci

Publikováno: 14.3.2018

Výběr diamantového kotouče je při řezání klíčový. Kvalitní diamantový kotouč je totiž bezpečnější, tišší, má mnohem lepší řezné vlastnosti, usnadní a zrychlí práci a díky dlouhé životnosti také ušetří peníze. Sázkou na jistotu jsou profesionální diamantové kotouče značky NORTON Clipper, která neustále přichází na trh s novými technologiemi.

Celý článek zde

Swietelsky Rail opravuje železniční trať ze Slatiny do Blažovic

Publikováno: 14.3.2018

Rekonstrukce důležité železniční spojky z Brna-Slatiny přes Šlapanice do Blažovic nabrala, spolu s první výlukou, trvající od 9. do 26. března na intenzitě. „Během této doby připravíme objízdné trasy uvnitř stanice pro obsluhu nástupiště u staniční koleje číslo jedna tak, aby byl dopad našich prací na osobní dopravu co nejmenší„“ uvedl Jan Parchanski ze společnosti Swietelsky Rail CZ. Ta stavbu za 415 milionů korun bez DPH realizuje ve sdružení s brněnskou firmou Sežev-Reko. Po dokončení prací v březnu 2019 se traťová rychlost zvýší ze současných 80 km/h až na 115 km/h.

Celý článek zde

Stavební společnost EUROVIA CS má nového člena představenstva

Publikováno: 14.3.2018

Ing. Erika Kohoutová (34 let), personální ředitelka EUROVIA CS, se současně stala také členkou představenstva společnosti.

Celý článek zde

Mimoúrovňová křížení na železnicích – příklady bezpečné a rychlé realizace

Publikováno: 13.3.2018

Bezpečnost drážního provozu, a tedy i otázka bezpečnosti na přejezdech, je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Neúprosné statistiky nehod a tragické následky střetů silničních vozidel s vlaky na přejezdech si vyžadují další technická zajištění jako detektory překážek, inteligentní kamerové systémy nebo v ideálním případě nahrazení úrovňového křížení mimoúrovňovým.

Celý článek zde

Rekonstrukce komunikace v Lahošti v Ústeckém kraji

Publikováno: 12.3.2018

Obec Lahošť nedaleko Teplic má dvě zajímavosti - Obří pramen a při jeho úpravách počátkem 19. století nalezený významný bronzový poklad s cca 1 600 kusy. Při rekonstrukci chodníků, povrchu vozovky a kanalizace neměli dělníci na podzim roku 2017 takové štěstí. Poklad nalezen nebyl, ale snad jim to vynahradila jednodušší práce s moderními liniovými odvodňovacími systémy.

Celý článek zde

Pohled na Prahu ze střechy Hlavního nádraží se neomrzí

Publikováno: 8.3.2018

Není mnoho ocelových staveb, které by se v České republice daly srovnat se zastřešením pražského Hlavního nádraží. Více jak stoletá stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí, jež si vyžádala složité logistické manévry, ale třeba i využití „nýtování za tepla“, což rozhodně není běžná technologie stavebnictví 21. století. O zkušenosti z unikátní stavby jsme požádali šéfa projektu Jana Krajdla (J.K.) a vedoucího realizace Lubomíra Kuklu (L.K.). Rekonstrukce proběhla pod taktovkou Společnosti „METROSTAV–PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.“

Celý článek zde

Jen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišť

Publikováno: 8.3.2018

S výškou jen 30 mm dokáže nový kompozitní odpařovací žlab MEA PG 1500 EVO bezpečně svést úkapovou vodu z krytých parkovišť, nástupišť, dílen a garáží.  Nízká stavební výška, těsné a bezschodové napojení na podlahu umožňuje minimální zásahy do stavební konstrukce. Bezroštové provedení je tiché při pojezdu aut, takže se projektuje do podzemních stání bytových domů v různém barevném provedení.

Celý článek zde

SILNICE GROUP zahájila výstavbu obchvatu obce Kámen

Publikováno: 7.3.2018

Navzdory silným mrazům začala s úderem března letošní největší dopravní stavba na Vysočině – silniční obchvat obce Kámen na Pelhřimovsku. Stavbaři ze sdružení Kámen pod vedením společnosti SILNICE GROUP převzali staveniště a zahájili přípravné práce na nové silnici o délce 2,4 km. Přeložku důležité komunikace I/19 velmi ocení nejen řidiči na trase mezi Táborem a Pelhřimovem, ale také obyvatelé obce Kámen, kteří se zbaví zátěže z tranzitní dopravy.

Celý článek zde

Česká Lípa má nové vlakové nádraží

Publikováno: 6.3.2018

Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která byla zahájena v listopadu 2015, postavila novou odbavovací budovu pro cestující a zároveň zrekonstruovala stávající výpravní budovu určenou pro novou technologii zabezpečovacího zařízení.

Celý článek zde

Světlo na konci tunelu

Publikováno: 1.3.2018

Stres, termíny, faktury, problémy na stavbě. To všechno ovlivňuje psychiku manažerů ve stavebnictví. Kdo tomu nedokáže čelit, časem vyhoří. Roman Fuksa z Metrostavu ale našel recept, jak „přepnout“ z tvrdého reálného světa do klidové zóny. Desítky let se věnuje józe. Denně medituje, cvičí a svoje zkušenosti předává i ostatním. Jak se dá skloubit nekompromisní byznys s duchovnem? Tady je jeho návod.

Celý článek zde

Zkušenosti s použitím technologie modifikace asfaltu pryžovým granulátem (CRmB) v praxi na silnicích v Pardubickém kraji

Publikováno: 27.2.2018

Technologie CRmB se v České republice prosazuje od roku 2007. Zkušenosti investorů do infrastruktury z Pardubického kraje ukazují, jaké jsou klady a zápory použití CRmB.

Celý článek zde

Nové trendy a vlastnosti některých nových typů modifikovaných asfaltů s přídavkem nanosiliky

Publikováno: 22.2.2018

Nanotechnologie je slibnou a novou technologií materiálového průmyslu a nanomateriálů v různých oblastech celého světa. Nové trendy v oblasti chemie materiálů v zahraničí jsou již zkoušeny i u nás. Článek prezentuje složení a některé vlastnosti nových modifikovaných asfaltů s vyššími užitnými vlastnostmi a hlavně vyšší odolností vůči agresivnímu prostředí. U těchto asfaltů bylo použito suspenze nanosiliky i mikrosiliky a samozřejmě jako filéru mikromletého vápence. Tyto modifikované asfalty o nízké pórovitosti činí kompozit odolným vůči chemické korozi a zajišťují jeho dlouhodobou stálost, která je dnes jedním z hlavních požadavků.

Celý článek zde

V Plzni jde k zemi druhý z mostů přes Mikulášskou ulici

Publikováno: 20.2.2018

Modernizace železničních mostů přes Mikulášskou ulici v Plzni vstupuje do druhé poloviny. Poté, co byl v loňském roce úspěšně uveden do provozu severní z dvojice železničních mostů, začal se dne 19. února odstraňovat most jižní. Oba nepřetržitě sloužily provozu více než sto let. Celá akce je součástí přestavby plzeňského železničního uzlu.

Celý článek zde

Stanovení interakční vzdálenosti vozidel z empirických dat

Publikováno: 20.2.2018

Teorie dopravního proudu jako samostatná disciplína vznikla nedlouho po nástupu automobilizmu na přelomu 19. a 20. století. Jako definitivní počátek můžeme pravděpodobně označit rok 1933 kdy na 13. výročním setkání Highway Research Board přednesl svoje výsledky Bruce D. Greenshields [8] a položil tak základy makroskopických modelů dopravního proudu, když definoval hustotu, intenzitu a rychlost dopravního proudu. Brzy se však ukázalo, že tyto agregované veličiny nejsou schopny dopravní proud popsat dostatečně přesně a nepřináší odpověď na některé nové otázky, zejména pomocí nich nebylo možné objasnit nový fenomén dopravních kongescí.

Celý článek zde

Vyjádření ABRAST k aktuální situaci ohledně přesunu brněnského nádraží

Publikováno: 16.2.2018

Celé stanovisko k aktuální situaci ohledně přesunu brněnského nádraží Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jihomoravského kraje naleznete ZDE.

Celý článek zde

„Projekt HS2 může Británii pomoci k vyváženější, produktivnější ekonomice.“

Publikováno: 16.2.2018

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC)a Britským velvyslanectvím v Praze jsou propagátory excelence a řešení světové úrovně při výstavbě moderní a efektivní veřejné infrastruktury. Jejich cílem je usnadnit přenos osvědčených britských postupů uplatněných v rámci úspěšných železničních projektů a inspirovat se jimi.

Celý článek zde

Možnosti financování stavebních firem, které budují dopravní infrastrukturu II.

Publikováno: 15.2.2018

Na možnosti financování stavební techniky jsme se ptali Radovana Kantoříka, Key Account Managera ČSOB Leasing.

Celý článek zde

Silniční záchytné systémy OMO při opravě Nuselského mostu v Praze

Publikováno: 13.2.2018

Od roku 2013 probíhala ve čtyřech etapách celková rekonstrukce Nuselského mostu v Praze. Její součástí byla při výměně mostního svršku i instalace nových certifikovaných záchytných systémů.

Celý článek zde

Vláda podpořila novelu urychlující výstavbu, návrh nyní posoudí poslanci

Publikováno: 8.2.2018

Vláda dne 7.2.2018 podpořila novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou inicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok. Přijetím kompromisního poslaneckého návrhu, na němž je shoda napříč politickými stranami, dojde ke zkrácení až třináctiletého cyklu, který si dnes vyžádá každá infrastrukturní stavba.

Celý článek zde

Zahraničné stavby spoločnosti MACCAFERRI v oblasti ochrany proti padaniu skál

Publikováno: 8.2.2018

Dynamická bariéra je dnes už bežne používaným konštrukčným riešením pre ochranu líniových stavieb, budov alebo osôb proti padaniu skál. Jednou z hlavných výhod použitia dynamických bariér je, že v prípade ich použitia je potrebný len minimálny zásah do okolitého prostredia a takisto podstatnými argumentmi sú pomerne jednoduchá inštalácia a údržba. V prvej časti príspevku prezentujeme účel, konštrukciu, princíp fungovania a návrh dynamických bariér.

Celý článek zde

Hlavní stavební práce na domažlické trati začne skupina Swietelsky od března

Publikováno: 7.2.2018

Příprava území v městské části Skvrňany se stala úvodní fází prací, kterou skupina Swietelsky v Plzni provedla po převzetí staveniště přesmyku domažlické železniční trati. Práce celkem za 1,085 miliardy korun naplno začnou 1. března, kdy na ní nastane tříměsíční výluka a bude možné pracovat na samotném železničním svršku.  

Celý článek zde

Novinka na stavbách COLAS CZ: finišer Wirtgen SP 1500

Publikováno: 6.2.2018

Jednou z priorit společnosti COLAS CZ jsou investice do moderních technologií. Nově se strojní park rozrostl o finišer Wirtgen SP 1500, který se koncem léta 2017 poprvé zapojil do pokládky horní vrstvy cementobetonového krytu vozovky na úseku 20 dálnice D1. Během září a října jste stroj mohli vidět na vlastní oči mezi exitem 146 Velké Meziříčí – východ až po exit 153 Lhotka.

Celý článek zde

Skupina Sudop Group vstupuje do IT byznysu, koupila podíl ve vývojářské firmě LinkSoft Technologies

Publikováno: 5.2.2018

Skupina Sudop Group, která zastřešuje převážně firmy z oblasti projektové a inženýrské činnosti, založila novou dceřinou společnost zaměřenou na informační technologie Sudop Consulting and Information Technology a.s. (Sudop CIT). Skupina k tomuto kroku přistoupila s cílem diverzifikovat a rozšířit své obchodní aktivity. Jedním ze strategických cílů je také využít synergií s inženýrskou a projektovou činností skupiny. Prvním krokem Sudop CIT se stal majetkový vstup do softwarové společnosti LinkSoft Technologies a.s., kde získala 70% podíl.

Celý článek zde

Dálnice D3, úsek Usilné Hodějovice, tunel Pohůrka

Publikováno: 1.2.2018

Tunel Pohůrka je součástí stavby úseku dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, který svými návrhovými parametry respektuje požadavky kategorie D27,5/120. Lokalita se nachází na předměstí Českých Budějovic. Tunel je s ohledem na geomorfologii lokality, směrové a výškové řešení trasy dálnice navržen hloubený. Tunel je dvoutubusový délky 995,5 m vedený směrově ve dvou protisměrných obloucích, výškově v údolnicovém oblouku. Šířky obou vozovek v tunelu jsou kategorie T 11,75 m. Část tunelu v nejnižším místě podchází Dobrovodský potok. Princip realizace tunelu spočívá v předstihovém provedení konstrukčních podzemních stěn a stropní desky. V takto zajištěných profilech je následně provedena ražba jádra a betonáž spodních desek tunelu. Specifikem projektu, vyžadujícím zvláštní opatření, jsou velmi náročné geologické podmínky. Tyto se vyznačující vysokou hladinou podzemní vody a velmi obtížně definovatelným systémem proudění podzemních vod vázaným na složitou sekvenci velmi a málo propustných zemin. Při realizaci tunelu bude nutné po celou dobu výstavby a částečně i poté výrazně snižovat úroveň podzemní vody. Pro odvodnění tunelu a severního portálu je navržena odvodňovací štola ústící do Dobrovodského potoka. Součástí přípravných a projektových prací je hydrologický a hydrogeologický model oblasti stavby, který mapuje změny režimu stavů a proudění podzemní vody v době stavby i po uvedení dálnice s tunelem do trvalého provozu.

Celý článek zde

Kolektor Hlávkův most

Publikováno: 30.1.2018

Kolektory mají v Praze bohatou tradici. Jejich výstavba byla zahájena v roce 1969 a k zásadnímu rozvoji došlo v devadesátých letech minulého století. Ke stávající síti hloubených a ražených kolektorů o celkové délce téměř 91 km přibyde v roce 2018 cca 0,5 km hlubinného kolektoru Hlávkův most. Dojde tak k propojení již vybudovaných kolektorů Severní předmostí Hlávkova mostu (zkráceně SPHM) a Nábřeží Ludvíka Svobody (zkráceně NLS) na obou březích Vltavy a ostrova Štvanice. Technické řešení kolektoru Hlávkův most, které je odlišné od řešení ražených konstrukcí dříve realizovaných kolektorů, by mohlo naznačit trend dalšího směřování výstavby kolektorů nejenom v Praze.

Celý článek zde

Zajišťovací práce na Libeňském mostě zajistí SMP CZ

Publikováno: 26.1.2018

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., vybrala stavební firmu, která zabezpečí havarijní stav Libeňského mostu. Dodavatel zahájí první práce neprodleně. Pražané se zároveň od pondělí dostanou přes most rychleji. 

Celý článek zde

Vybrané finanční a právní otázky realizace vysokorychlostního železničního systému v Kalifornii

Publikováno: 25.1.2018

Od roku 2015 je v Kalifornii budována vysokorychlostní trať. Jedná se o vůbec první takovýto počin v celých USA, protože dosavadní akce mající za cíl zvýšit rychlost tamních železnic vyústily pouze v modernizace stávající infrastruktury. Tento text se pokusí celou dosavadní stavbu kalifornské VRT rozebrat, a to zejména s ohledem na platnou legislativu a financování, a nastínit, jaký bude další vývoj.

Celý článek zde

Libeňský most – co bude dál

Publikováno: 23.1.2018

Aktuální stav přípravy rekonstrukce Libeňského mostu Technická správa komunikací má platné územní rozhodnutí pro rekonstrukci mostu z roku 2006 a stavební povolení na rekonstrukci mostu z roku 2009 (jedná se o sérii čtyř stavebních povolení, dvě jsou platná, dvě jsou pozastavena kvůli probíhajícímu správnímu řízení Ministerstva kultury.) Schválené projekční řešení počítá s kompletní demolicí stávajících 6 mostů s výjimkou pilířů hlavního mostu přes Vltavu a s výstavbou 4 nových mostních objektů, které by byly rozšířeny ze stávajících 21 m na 26 m, aby měl most dostatečnou kapacitu pro dalších minimálně 100 let. Součástí je i navazující infrastruktura a přeložky inženýrských sítí. Veřejné soutěže na zhotovitele stavby a správce stavby byly pozastaveny v roce 2016 v souvislosti s opětovným zahájením řízení na Ministerstvu kultury, zda je či není most kulturní památkou (viz dokument 10 faktů o Libeňském mostě a jeho aktuálním stavu). Technická správa komunikací se musí aktuálně podle správního řádu k Libeňskému soumostí chovat jako ke kulturní památce až do finálního rozhodnutí Ministerstva kultury. Další postup rekonstrukce závisí na rozhodnutí Ministerstva kultury.

Celý článek zde

Projektovaná transandská železniční spojení

Publikováno: 22.1.2018

V Jižní Americe působí pohoří And jako těžko překonatelná geografická bariéra, která odjakživa bránila plynulejšímu rozvoji mezinárodního obchodu. Snahy překonat tuto stěnu vysokých hor takovým způsobem, aby se přeshraniční obchod podstatněji usnadnil, registrujeme dlouhodobě. Od časů, kdy byl jihoamerický kontinent objevován evropskými mořeplavci, platila za nejrychlejší řešení, jak dostat zboží od atlantského břehu k pacifickému, lodní doprava, jinak se muselo využívat animálního pohonu. Nicméně obeplouvání pevniny po moři nebylo záležitostí několika dní, ale rovnou týdnů, nehledě pak na různá rizika, která s sebou přeprava po moři nesla. Horší však byl fakt, že se zboží muselo k přístavům často navážet z velkých dálek jen kvůli oné hradbě hor, čímž se celý přepravní proces ještě více prodlužoval a komplikoval. Když se v 19. století začaly v Jižní Americe budovat železnice a některé z nich poté dokonce Andy překonaly, nastala v dopravě nákladů, ale i osob, citelná revoluce.

Celý článek zde

Kompozitní konstrukční materiály na železničních stavbách II.

Publikováno: 19.1.2018

Použití kompozitních konstrukčních prvků MEA (dříve RONN) jsme v předchozích článcích ukázali převážně na silničních a dálničních objektech, jako jsou dálniční mosty a přidružené vodoprávní stavby, kompozitní zábradlí na opěrných stěnách, silniční mosty nebo obslužné lávky. Mnoho realizací na železničních objektech nás dovedlo k tomu, abychom vám prezentovali také úspěšné využití kompozitních konstrukcí a roštů MEA na železničních stavbách.

Celý článek zde

Vysoká traťová rychlost a moderní zabezpečovací zařízení: optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr pokračuje

Publikováno: 17.1.2018

V březnu minulého roku zahájilo sdružení firem pod vedením společnosti EUROVIA CS rekonstrukci traťového úseku z Berouna do Králova Dvora. Předmětem stavby je úsek trati dlouhý 5,7 kilometru. Jeho optimalizace přinese zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, moderní zabezpečovací zařízení s dálkovým ovládáním stanic, nové sdělovací a informační zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně, výstavbu nového technologického objektu a další úpravy, které umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou.

Celý článek zde

Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ

Publikováno: 15.1.2018

Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dostala poetické jméno „Evča“. Jde o jeden z nejspolehlivějších strojů svého druhu, který se dodává do celého světa. Samotná výroba trvala zhruba třináct měsíců a pro Hrochostroj ji vytvořila renomovaná rakouská firma Plasser & Theurer. Tento typ podbíječky se vyrábí více než třicet let a na základě zkušeností z provozu byl postupně modernizován. Vzhledem k výbornému poměru ceny a užitných vlastností je dodnes jedním z nejžádanějších typů na trhu.

Celý článek zde

Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)

Publikováno: 12.1.2018

Cílem realizace stavby byla oprava části železniční tratě mezi Olomoucí a Jeseníkem. Rekonstrukce zajistila zkvalitnění dostupnosti jednoho z nejkrásnějších koutů naší republiky, Jeseníků, nejen pro turisty a lázeňské hosty, ale také místním obyvatelům k jejich každodennímu využití. Opravit železniční trať bylo výzvou především pro vlastní odborné kapacity společnosti OHL ŽS, a. s.

Celý článek zde

„Zmenšil se nám manévrovací prostor pro investice do moderních technologií,“

Publikováno: 10.1.2018

říká Jakub Svoboda, předseda představenstva a generální ředitel společnosti STRABAG Rail a. s. „A nejde jen o finance, ale i o jejich uplatnění na trhu,“ zdůrazňuje Svoboda. „Při rostoucím tlaku na mzdy a platy nemají dodavatelé možnost pružněji reagovat. Obor trpí nedostatkem mladých techniků a nemá jim v podstatě ani co nabídnout. Našimi konkurenty se stávají firmy, které nevlastní v dostatečném množství výrobní prostředky ani kapacity pro provedení stavby.“

Celý článek zde

Vysokorychlostní vlaky ICE 4 z produkce Siemens zahájily pravidelný provoz

Publikováno: 9.1.2018

Německé dráhy (DB) představily v prosinci 2017 v pravidelném provozu nové vlakové jednotky ICE 4. Pět prvních vlaků bude vozit cestující na lince Hamburk – Mnichov a Hamburk – Stuttgart. Dalších devět souprav doplní vozový park DB už letos v létě. Společnost Siemens dodá celkem 119 těchto vlaků do roku 2023, z nichž rovná stovka bude složena z 12 vozů a zbylých 19 souprav bude sedmivozových.

Celý článek zde

Plně přilnutý hydroizolační systém SikaProof® A

Publikováno: 8.1.2018

Švýcarská společnost Sika je dlouhodobě jedním z leaderů v dodávkách systémů pro izolaci a ochranu konstrukcí v podzemním stavitelství. Nyní uvádí na trh inovativní vodotěsný systém, který zabraňuje jakémukoliv pozdějšímu podtékání a migraci vody mezi samotným těsnicím systémem a konstrukčním betonem.

Celý článek zde

peTAG: chytré řešení, usnadňující revize vázacích prostředků

Publikováno: 5.1.2018

Každého bezpečnostního technika a vedoucího provozu zatěžuje „papírová“ administrativa spojená s pravidelnou bezpečnostní kontrolou vázacích prostředků. Ta je nutná a nevyhnutelná. Jde přeci o zdraví obsluhy a bezpečnost při manipulaci s produkty a materiálem. Už žádné dohledávání certifikátů a revizních zpráv pro auditory. Vše na jednom místě a vždy on-line.

Celý článek zde

První české Smart City je v tureckém Izmiru

Publikováno: 2.1.2018

Sdružení českých společností pod vedením AŽD Praha dokončilo a předalo tureckému Izmiru rozsáhlý dopravní projekt v rámci Smart City. Jeho cílem bylo vyřešit inteligentními technologiemi především složitou dopravní situaci na rušných silnicích tohoto čtyřmilionového města.

Celý článek zde

Dempry TEREX TRUCK na obchvatu Lechovic

Publikováno: 29.12.2017

Obchvat Lechovic na silnici I/53 je jednou z klíčových staveb, která má ulevit obyvatelům této jihomoravské obce. Stavbu za více jak čtvrt miliardy korun realizuje společnost Imos Brno, jež musela v krátké době přemístit přes 40 tisíc m3 zeminy. To se podařilo i díky nasazení moderních demprů od firmy Austrobaumaschinen, která Imosu zapůjčila i nový dempr desáté generace (TA 300, GEN 10).

Celý článek zde

Silniční obchvat města Várpalota

Publikováno: 28.12.2017

Maďarská silnice č. 8 patří k vytíženým tahům. Ze Székesfehérváru, vzdáleného půl hodiny jízdy od Budapešti, vede až na hranici s Rakouskem, do Szentgotthárdu. Součástí postupné přestavby na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci je rovněž obchvat města Várpalota o délce 9,2 km. Realizace projektu pro Národní infrastrukturní fond probíhá od roku 2014 a bude ukončena v příštím roce. Dodavatelem obou etap je SDD Konzorcium, které tvoří společnosti Dömper, Pannon-Doprastav a Subterra-Raab.

Celý článek zde

Tunely Ejpovice: průměrná rychlost – 4 kilometry za rok

Publikováno: 27.12.2017

Prorážkou těsně před plzeňskou čtvrtí Doubravka skončily ražby 4 150 m dlouhé severní trouby tunelu Ejpovice. Za velkého zájmu veřejnosti se dnes řezná hlava Viktorky objevila v plném profilu ve výjezdovém portálu. Slavnostní akce se zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok, představitelé SŽDC, SFDI, zhotovitelů – společností Metrostav a Subterra, i další partneři ve výstavbě a hosté.

Celý článek zde

Koralmský tunel a tunel Nordhavensvej – stavby z portfolia koncernu STRABAG

Publikováno: 22.12.2017

Koncern STRABAG pokrývá svou činností všechna odvětví stavitelství a nejen v Evropě realizuje řadu zajímavých stavebních projektů, včetně výstavby tunelů. Mezi aktuální evropské projekty patří i dvě stavby, které jsou ukázkovými příklady využití různých technologických postupů. Prvním příkladem je Koralmský železniční bázový tunel v Rakousku, prováděný kombinovanou metodou, kdy část se razí pomocí TBM a část sekvenční metodou NRTM. Druhým projektem je městský silniční tunel Nordhavensvej v Dánsku, který je prováděn v otevřeném výkopu pomocí metody Cut & Cover a je unikátní komplikovanými stísněnými podmínkami výstavby v městském prostředí. Tyto dvě stavby ilustrují odlišné způsoby provádění tunelových staveb (způsobem hloubeným a způsobem raženým) a také rozdílný přístup k výstavbě.

Celý článek zde

Česká republika má dobrý potenciál pro vysokorychlostní železnici

Publikováno: 21.12.2017

Profesor Andrew McNaughton spolupracuje v roli strategického poradce s Ministerstvem dopravy ČR a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) na přípravě vysokorychlostních tratí v České republice. Rozhovor s ním vedl Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI, www.ceskainfrastruktura.cz), která s ním spolupracuje již od roku 2015 s cílem zprostředkovat mezinárodní dobrou praxi s plánováním a přípravou vysokorychlostních tratí ve světě.

Celý článek zde

Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl I.

Publikováno: 20.12.2017

S rozvojem softwarových aplikací napříč různými odvětvími včetně dopravy a s rostoucími tendencemi v praxi uplatňovat inteligentní dopravní systémy vzrůstají také požadavky na efektivní archivaci a sdílení souvisejících dat. Zároveň je však žádoucí zajištění vzájemné kompatibility jednotlivých přístupů. V oblasti datového modelování železniční infrastruktury byla v roce 2013 zahájena iniciativa UIC RailTopoModel a zpracována studie proveditelnosti, v níž byly definovány požadavky, které by měl jednotný model popisu železniční infrastruktury reflektovat. Rozvoj tohoto obecného modelu zpětně ovlivňuje také podobu výměnného formátu railML, který je jakožto otevřená specifikace pro sdílení dat v rámci železničního odvětví vyvíjen od roku 2001. Vlastní náplň schématu infrastruktura připravované verze railML 3, založené právě na principech RailTopoModelu, je závislá zejména na konkrétních potřebách potenciálních uživatelů. V zájmu dosažení dostatečně široce využitelné struktury railML 3 je proto vhodné tyto iniciativy podpořit. První díl článku je zaměřen na základní skutečnosti týkající se iniciativ RailTopoModel a railML 3.

Celý článek zde

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba

Publikováno: 19.12.2017

Trať Nymburk – Mladá Boleslav je regionální tratí, která je významnou zejména z hlediska průmyslu. Trať slouží k zásobování, návozu prázdných souprav a odvozu ložených souprav s automobily ze závodu Škoda- Auto Mladá Boleslav. Celá trať je rozdělena do dvou samostatných staveb. Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“ řeší úpravy v úseku mezi ŽST Luštěnice – ŽST Mladá Boleslav, hlavní nádraží.

Celý článek zde

Rekonstrukce zastřešení v žst. Praha hlavní nádraží

Publikováno: 15.12.2017

V roce 1899 byla vyhlášena architektonická soutěž na přestavbu pražského nádraží Františka Josefa, kterou vyhrál architekt Josef Fanta. Stavební práce na nové budově nádraží započaly dne 30. června 1901. Vedoucí dohled nad výstavbou budovy měla stavební firma Čeňka Vincence Gregora spolu s dalšími specializovanými firmami a několika umělci. Výstavba nádraží probíhala v letech 1901–1909 za plného provozu, kdy byla postupně bourána stará budova a nahrazována jedna část druhou.

Celý článek zde

Stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

Publikováno: 14.12.2017

Jako první z celého souboru staveb přestavby železničního Uzlu Plzeň byla v letošním roce dokončena stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“. Stavba byla oceněná titulem Česká dopravní stavba a technologie roku 2016.

Celý článek zde

Polská výzva

Publikováno: 13.12.2017

V devadesátých letech jezdili vrcholoví manažeři na zkušenou na Západ. Postupem doby se ale staly atraktivní i trhy, které byly po změně režimu opomíjené a přehlížené. Rozhodně k nim patří sousední Polsko. Několikanásobně větší trh, více příležitostí, jazyková i mentální blízkost. To na první pohled přitahuje, ale prvotní laická analýza může být ošidná. Stavebnictví v Polsku není snadnou výzvou. Přesvědčil se o tom i ředitel divize 4 Metrostavu Radim Čáp. Do Polska dorazil v roce 2013, těsně před podpisem smlouvy na výstavbu části obchvatu Varšavy. Nad Vislou strávil téměř čtyři roky života a vrací se tam pracovně pravidelně dodnes.

Celý článek zde

Posílení monolitů: vzniká firma PSJ Concrete

Publikováno: 13.12.2017

Holdingové uskupení PSJ přistoupilo ke svému rozšíření a posílení, když od 1. ledna 2018 zahájí svoji činnost sesterská firma PSJ Concrete, a.s. Reaguje tak na výrazný prorůstový potenciál ve stále více žádané realizaci železobetonových konstrukcí, na něž bude nová společnost výhradně zaměřena. PSJ Concrete vyroste transformací stávajícího specializovaného střediska PSJ, které patřilo do Divize Specializace.

Celý článek zde

„Nebojme se otevřeně říkat názory o našem stavebním trhu,“

Publikováno: 12.12.2017

říká Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel Chládek & Tintěra, a. s., který se nebojí otevřeně kritizovat ani nejvyšší vedení SŽDC. A šéf obchodu firmy, která za posledních sedm let nenápadně vyrostla až na dvoumiliardový obrat a do budoucna se nebojí ani výstavby vysokorychlostních tratí.

Celý článek zde

Dýrafjarðargöng, Island

Publikováno: 11.12.2017

V září tohoto roku zahájila stavební společnost Metrostav a. s. ve sdružení s islandskou společností Suðurverk ehf. práce na výstavbě silničního tunelu Dýrafjarðargöng na Islandu. Tento projekt se stal v pořadí třetí velkou stavební zakázkou Metrostavu na Islandu. První zakázkou byla mezi lety 2006 – 2010 výstavba dvou silničních tunelů Héðinsfjarðargöng s celkovou délkou ražeb 10 575 m. Druhým projektem se stal v letech 2013 – 2017 silniční tunel Norðfjarðargöng. Slavnostní otevření tohoto tunelu proběhlo 11. 11. 2017 a se svou raženou délkou 7 566 m se tak stal nejdelším silničním tunelem na Islandu. Aktuální projekt Dýrafjarðargöng je se svou raženou délkou 5 301 m sice nejkratším ze všech tří, ale vzhledem k odlehlosti místa, na kterém se realizuje rozhodně ne nejjednodušším. Po dokončení tohoto projektu bude celková realizovaná délka ražeb na Islandu provedená společností Metrostav a. s. od roku 2006 přesahovat už 23 km.

Celý článek zde

Modernizace plzeňského hlavního nádraží umožnila až čtyřikrát rychlejší průjezd vlaků

Publikováno: 8.12.2017

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila první část modernizace plzeňského hlavního nádraží. Cílem projektu bylo upravit stanici tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat funkci nejdůležitější křižovatky v regionu v rámci III. tranzitního koridoru a současně křižovatky pro jednotlivé tratě, které jsou součástí transevropské dopravní sítě.

Celý článek zde

Čeští inženýři chtějí efektivně spolupracovat při přípravě Rychlých spojení

Publikováno: 7.12.2017

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) plně podporuje současné návrhy Ministerstva dopravy České republiky a Správy železniční dopravní cesty, s. o., směřující k systémové přípravě výstavby nových železničních tratí na našem území pro vyšší rychlosti jízdy od 200 do 300 (příp. 350) km/hod.

Celý článek zde

Celková oprava Nuselského mostu v Praze byla úspěšně dokončena

Publikováno: 7.12.2017

V polovině listopadu letošního roku byl po úspěšně provedené celkové opravě mostu obnoven provoz na Nuselském mostě ve všech třech jízdních pruzích v obou směrech. V předchozích letech zde probíhala za dopravního omezení výměna izolace a příslušenství mostu spojená s odstraněním poruch betonu na nosné konstrukci a spodní stavbě. Příčinou poruch bylo působení srážkové vody v důsledku nefunkční izolace mostovky i klimatické vlivy v důsledku nízkého krytí betonářské výztuže.

Celý článek zde

Vzory smluv FIDIC = Fair and Reasonable / Mezinárodní federace inženýrů FIDIC trvá na zachování hlavních rysů při užívání svých smluvních vzorů

Publikováno: 6.12.2017

Ve dnech 14. až 16. září přijeli do Prahy na pozvání CACE zástupci FIDIC. Cílem návštěvy byla výměna názorů na užívání vzorových smluv FIDIC v rezortu Ministerstva dopravy ČR (dále MD ČR). Cílem článku je informovat o této problematice a uskutečněných jednáních.

Celý článek zde

Čtvrtstoletí Silniční konference

Publikováno: 6.12.2017

Ve dnech 17. až 19. října 2017 se konala na Výstavišti Brno již 25. Silniční konference. Její dějištěm byl Kongresový pavilon E, hotel Holiday Inn Brno a společenský večer se konal v pavilonu A – v technické památce z roku 1928. Své pětadvacáté narozeniny oslavila Silniční konference opravdu důstojně. Do Brna se sjelo 1 144 delegátů (nárůst 13 %) z 284 organizací, 103 firem (nárůst 34 %), čistá výstavní plocha dosáhla 1 348 metrů čtverečních (nárůst 30 %), mezi vystavovateli se objevilo 26 nových klientů.

Celý článek zde

Škoda dodá nové soupravy pro petrohradské metro

Publikováno: 4.12.2017

Vozový park metra v ruském Petrohradu posílí nové soupravy NěVa, které dodá společnost OOO VAGONMAŠ ze skupiny Škoda Transportation. Firma uspěla ve výběrovém řízení na sedm šestivozových souprav. Hodnota kontraktu je zhruba čtyři miliardy rublů, tedy téměř 1,5 miliardy korun.

Celý článek zde

Upevňovací technika v tunelových stavbách

Publikováno: 4.12.2017

Kotevní kolejnice JORDAHL® a odpovídající upevňovací šrouby jsou ideálním řešením pro snadné, rychlé a bezpečné upevnění vnitřního vybavení v tunelech jako jsou vrchní vedení, osvětlení, větrání, kabelové a potrubní vedení, signalizační technika, zařízení strojovny a vzduchotechniky, bezpečnostní značení apod. Při návrhu technického řešení upevnění konkrétního zařízení je třeba důkladně promyslet detail kotvení do betonu. Snahou je minimalizovat dodatečné vrtání a zamezit tak vzniku nežádoucích trhlin a porušení železobetonové konstrukce tunelu. Kromě požadavků na přenos zatížení kotevních a montážních prvků je kladen důraz také na jejich protikorozní ochranu a požární bezpečnost.

Celý článek zde

KUHN-BOHEMIA bude prodávat také stroje Ammann

Publikováno: 4.12.2017

Společnost KUHN-BOHEMIA se od 1. ledna 2018 stane v České republice výhradním prodejcem a poskytovatelem servisu strojů značky Ammann s provozní hmotností nad 5 tun. KUHN-BOHEMIA působí na českém trhu jako výhradní prodejce zejména stavebních strojů Komatsu, nyní rozšiřuje svoje obchodní portfolio i o stroje značky Ammann se zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury.

Celý článek zde

Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov: Zatím zhruba oblačno!

Publikováno: 4.12.2017

Proč ne slunečno? Slunečný a krásný byl den dvacátý sedmý měsíce března tohoto roku. Dámy v jarních šatech, pánové v oblecích a HIP v cyklistickém dresu se sešli před výpravní budovou v Předměřicích, aby přestřihli pásku dokončené stavby. Pan ředitel OŘ Hradec Králové v projevu označil zavedení rychlosti 120 km/h mezi Předměřicemi a Smiřicemi za milník, neboť jde o první úsek s rychlostí nad 100 km/h na území Královéhradeckého kraje. Poněkud nezvyklá představa po vyprojektování několika koridorových staveb…

Celý článek zde

Nákladní vozy Mercedes-Benz ve stavebnictví

Publikováno: 3.12.2017

Koncern Daimler je největším světovým výrobcem nákladních vozidel. V Evropě jeho hlavní nabídku tvoří nákladní vozy značky Mercedes-Benz, známé pro svou výdrž, hospodárnost, spolehlivost a dlouhou životnost. Stavebnictví a komunální služby tvoří významnou oblast, ve které se uplatňují i univerzální vozidla pro dálkovou i rozvážkovou dopravu, ale zde bychom chtěli v krátkosti popsat především širokou nabídku různých konfigurací speciálních podvozků pro všechny myslitelné práce na stavbě. Pojďme se nyní podívat na to, jaká vozidla jsou obsažena ve výrobním programu nejstaršího výrobce aut na světě.

Celý článek zde