Home  >  RSS čtečka  >  www.silnice-zeleznice.cz

RSS kanál - Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Nové trendy a vlastnosti některých nových typů modifikovaných asfaltů s přídavkem nanosiliky

Publikováno: 22.2.2018

Nanotechnologie je slibnou a novou technologií materiálového průmyslu a nanomateriálů v různých oblastech celého světa. Nové trendy v oblasti chemie materiálů v zahraničí jsou již zkoušeny i u nás. Článek prezentuje složení a některé vlastnosti nových modifikovaných asfaltů s vyššími užitnými vlastnostmi a hlavně vyšší odolností vůči agresivnímu prostředí. U těchto asfaltů bylo použito suspenze nanosiliky i mikrosiliky a samozřejmě jako filéru mikromletého vápence. Tyto modifikované asfalty o nízké pórovitosti činí kompozit odolným vůči chemické korozi a zajišťují jeho dlouhodobou stálost, která je dnes jedním z hlavních požadavků.

Celý článek zde

V Plzni jde k zemi druhý z mostů přes Mikulášskou ulici

Publikováno: 20.2.2018

Modernizace železničních mostů přes Mikulášskou ulici v Plzni vstupuje do druhé poloviny. Poté, co byl v loňském roce úspěšně uveden do provozu severní z dvojice železničních mostů, začal se dne 19. února odstraňovat most jižní. Oba nepřetržitě sloužily provozu více než sto let. Celá akce je součástí přestavby plzeňského železničního uzlu.

Celý článek zde

Stanovení interakční vzdálenosti vozidel z empirických dat

Publikováno: 20.2.2018

Teorie dopravního proudu jako samostatná disciplína vznikla nedlouho po nástupu automobilizmu na přelomu 19. a 20. století. Jako definitivní počátek můžeme pravděpodobně označit rok 1933 kdy na 13. výročním setkání Highway Research Board přednesl svoje výsledky Bruce D. Greenshields [8] a položil tak základy makroskopických modelů dopravního proudu, když definoval hustotu, intenzitu a rychlost dopravního proudu. Brzy se však ukázalo, že tyto agregované veličiny nejsou schopny dopravní proud popsat dostatečně přesně a nepřináší odpověď na některé nové otázky, zejména pomocí nich nebylo možné objasnit nový fenomén dopravních kongescí.

Celý článek zde

Vyjádření ABRAST k aktuální situaci ohledně přesunu brněnského nádraží

Publikováno: 16.2.2018

Celé stanovisko k aktuální situaci ohledně přesunu brněnského nádraží Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jihomoravského kraje naleznete ZDE.

Celý článek zde

„Projekt HS2 může Británii pomoci k vyváženější, produktivnější ekonomice.“

Publikováno: 16.2.2018

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC)a Britským velvyslanectvím v Praze jsou propagátory excelence a řešení světové úrovně při výstavbě moderní a efektivní veřejné infrastruktury. Jejich cílem je usnadnit přenos osvědčených britských postupů uplatněných v rámci úspěšných železničních projektů a inspirovat se jimi.

Celý článek zde

Možnosti financování stavebních firem, které budují dopravní infrastrukturu II.

Publikováno: 15.2.2018

Na možnosti financování stavební techniky jsme se ptali Radovana Kantoříka, Key Account Managera ČSOB Leasing.

Celý článek zde

Silniční záchytné systémy OMO při opravě Nuselského mostu v Praze

Publikováno: 13.2.2018

Od roku 2013 probíhala ve čtyřech etapách celková rekonstrukce Nuselského mostu v Praze. Její součástí byla při výměně mostního svršku i instalace nových certifikovaných záchytných systémů.

Celý článek zde

Vláda podpořila novelu urychlující výstavbu, návrh nyní posoudí poslanci

Publikováno: 8.2.2018

Vláda dne 7.2.2018 podpořila novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou inicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok. Přijetím kompromisního poslaneckého návrhu, na němž je shoda napříč politickými stranami, dojde ke zkrácení až třináctiletého cyklu, který si dnes vyžádá každá infrastrukturní stavba.

Celý článek zde

Zahraničné stavby spoločnosti MACCAFERRI v oblasti ochrany proti padaniu skál

Publikováno: 8.2.2018

Dynamická bariéra je dnes už bežne používaným konštrukčným riešením pre ochranu líniových stavieb, budov alebo osôb proti padaniu skál. Jednou z hlavných výhod použitia dynamických bariér je, že v prípade ich použitia je potrebný len minimálny zásah do okolitého prostredia a takisto podstatnými argumentmi sú pomerne jednoduchá inštalácia a údržba. V prvej časti príspevku prezentujeme účel, konštrukciu, princíp fungovania a návrh dynamických bariér.

Celý článek zde

Hlavní stavební práce na domažlické trati začne skupina Swietelsky od března

Publikováno: 7.2.2018

Příprava území v městské části Skvrňany se stala úvodní fází prací, kterou skupina Swietelsky v Plzni provedla po převzetí staveniště přesmyku domažlické železniční trati. Práce celkem za 1,085 miliardy korun naplno začnou 1. března, kdy na ní nastane tříměsíční výluka a bude možné pracovat na samotném železničním svršku.  

Celý článek zde

Novinka na stavbách COLAS CZ: finišer Wirtgen SP 1500

Publikováno: 6.2.2018

Jednou z priorit společnosti COLAS CZ jsou investice do moderních technologií. Nově se strojní park rozrostl o finišer Wirtgen SP 1500, který se koncem léta 2017 poprvé zapojil do pokládky horní vrstvy cementobetonového krytu vozovky na úseku 20 dálnice D1. Během září a října jste stroj mohli vidět na vlastní oči mezi exitem 146 Velké Meziříčí – východ až po exit 153 Lhotka.

Celý článek zde

Skupina Sudop Group vstupuje do IT byznysu, koupila podíl ve vývojářské firmě LinkSoft Technologies

Publikováno: 5.2.2018

Skupina Sudop Group, která zastřešuje převážně firmy z oblasti projektové a inženýrské činnosti, založila novou dceřinou společnost zaměřenou na informační technologie Sudop Consulting and Information Technology a.s. (Sudop CIT). Skupina k tomuto kroku přistoupila s cílem diverzifikovat a rozšířit své obchodní aktivity. Jedním ze strategických cílů je také využít synergií s inženýrskou a projektovou činností skupiny. Prvním krokem Sudop CIT se stal majetkový vstup do softwarové společnosti LinkSoft Technologies a.s., kde získala 70% podíl.

Celý článek zde

Dálnice D3, úsek Usilné Hodějovice, tunel Pohůrka

Publikováno: 1.2.2018

Tunel Pohůrka je součástí stavby úseku dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, který svými návrhovými parametry respektuje požadavky kategorie D27,5/120. Lokalita se nachází na předměstí Českých Budějovic. Tunel je s ohledem na geomorfologii lokality, směrové a výškové řešení trasy dálnice navržen hloubený. Tunel je dvoutubusový délky 995,5 m vedený směrově ve dvou protisměrných obloucích, výškově v údolnicovém oblouku. Šířky obou vozovek v tunelu jsou kategorie T 11,75 m. Část tunelu v nejnižším místě podchází Dobrovodský potok. Princip realizace tunelu spočívá v předstihovém provedení konstrukčních podzemních stěn a stropní desky. V takto zajištěných profilech je následně provedena ražba jádra a betonáž spodních desek tunelu. Specifikem projektu, vyžadujícím zvláštní opatření, jsou velmi náročné geologické podmínky. Tyto se vyznačující vysokou hladinou podzemní vody a velmi obtížně definovatelným systémem proudění podzemních vod vázaným na složitou sekvenci velmi a málo propustných zemin. Při realizaci tunelu bude nutné po celou dobu výstavby a částečně i poté výrazně snižovat úroveň podzemní vody. Pro odvodnění tunelu a severního portálu je navržena odvodňovací štola ústící do Dobrovodského potoka. Součástí přípravných a projektových prací je hydrologický a hydrogeologický model oblasti stavby, který mapuje změny režimu stavů a proudění podzemní vody v době stavby i po uvedení dálnice s tunelem do trvalého provozu.

Celý článek zde

Kolektor Hlávkův most

Publikováno: 30.1.2018

Kolektory mají v Praze bohatou tradici. Jejich výstavba byla zahájena v roce 1969 a k zásadnímu rozvoji došlo v devadesátých letech minulého století. Ke stávající síti hloubených a ražených kolektorů o celkové délce téměř 91 km přibyde v roce 2018 cca 0,5 km hlubinného kolektoru Hlávkův most. Dojde tak k propojení již vybudovaných kolektorů Severní předmostí Hlávkova mostu (zkráceně SPHM) a Nábřeží Ludvíka Svobody (zkráceně NLS) na obou březích Vltavy a ostrova Štvanice. Technické řešení kolektoru Hlávkův most, které je odlišné od řešení ražených konstrukcí dříve realizovaných kolektorů, by mohlo naznačit trend dalšího směřování výstavby kolektorů nejenom v Praze.

Celý článek zde

Zajišťovací práce na Libeňském mostě zajistí SMP CZ

Publikováno: 26.1.2018

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., vybrala stavební firmu, která zabezpečí havarijní stav Libeňského mostu. Dodavatel zahájí první práce neprodleně. Pražané se zároveň od pondělí dostanou přes most rychleji. 

Celý článek zde

Vybrané finanční a právní otázky realizace vysokorychlostního železničního systému v Kalifornii

Publikováno: 25.1.2018

Od roku 2015 je v Kalifornii budována vysokorychlostní trať. Jedná se o vůbec první takovýto počin v celých USA, protože dosavadní akce mající za cíl zvýšit rychlost tamních železnic vyústily pouze v modernizace stávající infrastruktury. Tento text se pokusí celou dosavadní stavbu kalifornské VRT rozebrat, a to zejména s ohledem na platnou legislativu a financování, a nastínit, jaký bude další vývoj.

Celý článek zde

Libeňský most – co bude dál

Publikováno: 23.1.2018

Aktuální stav přípravy rekonstrukce Libeňského mostu Technická správa komunikací má platné územní rozhodnutí pro rekonstrukci mostu z roku 2006 a stavební povolení na rekonstrukci mostu z roku 2009 (jedná se o sérii čtyř stavebních povolení, dvě jsou platná, dvě jsou pozastavena kvůli probíhajícímu správnímu řízení Ministerstva kultury.) Schválené projekční řešení počítá s kompletní demolicí stávajících 6 mostů s výjimkou pilířů hlavního mostu přes Vltavu a s výstavbou 4 nových mostních objektů, které by byly rozšířeny ze stávajících 21 m na 26 m, aby měl most dostatečnou kapacitu pro dalších minimálně 100 let. Součástí je i navazující infrastruktura a přeložky inženýrských sítí. Veřejné soutěže na zhotovitele stavby a správce stavby byly pozastaveny v roce 2016 v souvislosti s opětovným zahájením řízení na Ministerstvu kultury, zda je či není most kulturní památkou (viz dokument 10 faktů o Libeňském mostě a jeho aktuálním stavu). Technická správa komunikací se musí aktuálně podle správního řádu k Libeňskému soumostí chovat jako ke kulturní památce až do finálního rozhodnutí Ministerstva kultury. Další postup rekonstrukce závisí na rozhodnutí Ministerstva kultury.

Celý článek zde

Projektovaná transandská železniční spojení

Publikováno: 22.1.2018

V Jižní Americe působí pohoří And jako těžko překonatelná geografická bariéra, která odjakživa bránila plynulejšímu rozvoji mezinárodního obchodu. Snahy překonat tuto stěnu vysokých hor takovým způsobem, aby se přeshraniční obchod podstatněji usnadnil, registrujeme dlouhodobě. Od časů, kdy byl jihoamerický kontinent objevován evropskými mořeplavci, platila za nejrychlejší řešení, jak dostat zboží od atlantského břehu k pacifickému, lodní doprava, jinak se muselo využívat animálního pohonu. Nicméně obeplouvání pevniny po moři nebylo záležitostí několika dní, ale rovnou týdnů, nehledě pak na různá rizika, která s sebou přeprava po moři nesla. Horší však byl fakt, že se zboží muselo k přístavům často navážet z velkých dálek jen kvůli oné hradbě hor, čímž se celý přepravní proces ještě více prodlužoval a komplikoval. Když se v 19. století začaly v Jižní Americe budovat železnice a některé z nich poté dokonce Andy překonaly, nastala v dopravě nákladů, ale i osob, citelná revoluce.

Celý článek zde

Kompozitní konstrukční materiály na železničních stavbách II.

Publikováno: 19.1.2018

Použití kompozitních konstrukčních prvků MEA (dříve RONN) jsme v předchozích článcích ukázali převážně na silničních a dálničních objektech, jako jsou dálniční mosty a přidružené vodoprávní stavby, kompozitní zábradlí na opěrných stěnách, silniční mosty nebo obslužné lávky. Mnoho realizací na železničních objektech nás dovedlo k tomu, abychom vám prezentovali také úspěšné využití kompozitních konstrukcí a roštů MEA na železničních stavbách.

Celý článek zde

Vysoká traťová rychlost a moderní zabezpečovací zařízení: optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr pokračuje

Publikováno: 17.1.2018

V březnu minulého roku zahájilo sdružení firem pod vedením společnosti EUROVIA CS rekonstrukci traťového úseku z Berouna do Králova Dvora. Předmětem stavby je úsek trati dlouhý 5,7 kilometru. Jeho optimalizace přinese zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, moderní zabezpečovací zařízení s dálkovým ovládáním stanic, nové sdělovací a informační zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně, výstavbu nového technologického objektu a další úpravy, které umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou.

Celý článek zde

Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ

Publikováno: 15.1.2018

Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dostala poetické jméno „Evča“. Jde o jeden z nejspolehlivějších strojů svého druhu, který se dodává do celého světa. Samotná výroba trvala zhruba třináct měsíců a pro Hrochostroj ji vytvořila renomovaná rakouská firma Plasser & Theurer. Tento typ podbíječky se vyrábí více než třicet let a na základě zkušeností z provozu byl postupně modernizován. Vzhledem k výbornému poměru ceny a užitných vlastností je dodnes jedním z nejžádanějších typů na trhu.

Celý článek zde

Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)

Publikováno: 12.1.2018

Cílem realizace stavby byla oprava části železniční tratě mezi Olomoucí a Jeseníkem. Rekonstrukce zajistila zkvalitnění dostupnosti jednoho z nejkrásnějších koutů naší republiky, Jeseníků, nejen pro turisty a lázeňské hosty, ale také místním obyvatelům k jejich každodennímu využití. Opravit železniční trať bylo výzvou především pro vlastní odborné kapacity společnosti OHL ŽS, a. s.

Celý článek zde

„Zmenšil se nám manévrovací prostor pro investice do moderních technologií,“

Publikováno: 10.1.2018

říká Jakub Svoboda, předseda představenstva a generální ředitel společnosti STRABAG Rail a. s. „A nejde jen o finance, ale i o jejich uplatnění na trhu,“ zdůrazňuje Svoboda. „Při rostoucím tlaku na mzdy a platy nemají dodavatelé možnost pružněji reagovat. Obor trpí nedostatkem mladých techniků a nemá jim v podstatě ani co nabídnout. Našimi konkurenty se stávají firmy, které nevlastní v dostatečném množství výrobní prostředky ani kapacity pro provedení stavby.“

Celý článek zde

Vysokorychlostní vlaky ICE 4 z produkce Siemens zahájily pravidelný provoz

Publikováno: 9.1.2018

Německé dráhy (DB) představily v prosinci 2017 v pravidelném provozu nové vlakové jednotky ICE 4. Pět prvních vlaků bude vozit cestující na lince Hamburk – Mnichov a Hamburk – Stuttgart. Dalších devět souprav doplní vozový park DB už letos v létě. Společnost Siemens dodá celkem 119 těchto vlaků do roku 2023, z nichž rovná stovka bude složena z 12 vozů a zbylých 19 souprav bude sedmivozových.

Celý článek zde

Plně přilnutý hydroizolační systém SikaProof® A

Publikováno: 8.1.2018

Švýcarská společnost Sika je dlouhodobě jedním z leaderů v dodávkách systémů pro izolaci a ochranu konstrukcí v podzemním stavitelství. Nyní uvádí na trh inovativní vodotěsný systém, který zabraňuje jakémukoliv pozdějšímu podtékání a migraci vody mezi samotným těsnicím systémem a konstrukčním betonem.

Celý článek zde

peTAG: chytré řešení, usnadňující revize vázacích prostředků

Publikováno: 5.1.2018

Každého bezpečnostního technika a vedoucího provozu zatěžuje „papírová“ administrativa spojená s pravidelnou bezpečnostní kontrolou vázacích prostředků. Ta je nutná a nevyhnutelná. Jde přeci o zdraví obsluhy a bezpečnost při manipulaci s produkty a materiálem. Už žádné dohledávání certifikátů a revizních zpráv pro auditory. Vše na jednom místě a vždy on-line.

Celý článek zde

První české Smart City je v tureckém Izmiru

Publikováno: 2.1.2018

Sdružení českých společností pod vedením AŽD Praha dokončilo a předalo tureckému Izmiru rozsáhlý dopravní projekt v rámci Smart City. Jeho cílem bylo vyřešit inteligentními technologiemi především složitou dopravní situaci na rušných silnicích tohoto čtyřmilionového města.

Celý článek zde

Dempry TEREX TRUCK na obchvatu Lechovic

Publikováno: 29.12.2017

Obchvat Lechovic na silnici I/53 je jednou z klíčových staveb, která má ulevit obyvatelům této jihomoravské obce. Stavbu za více jak čtvrt miliardy korun realizuje společnost Imos Brno, jež musela v krátké době přemístit přes 40 tisíc m3 zeminy. To se podařilo i díky nasazení moderních demprů od firmy Austrobaumaschinen, která Imosu zapůjčila i nový dempr desáté generace (TA 300, GEN 10).

Celý článek zde

Silniční obchvat města Várpalota

Publikováno: 28.12.2017

Maďarská silnice č. 8 patří k vytíženým tahům. Ze Székesfehérváru, vzdáleného půl hodiny jízdy od Budapešti, vede až na hranici s Rakouskem, do Szentgotthárdu. Součástí postupné přestavby na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci je rovněž obchvat města Várpalota o délce 9,2 km. Realizace projektu pro Národní infrastrukturní fond probíhá od roku 2014 a bude ukončena v příštím roce. Dodavatelem obou etap je SDD Konzorcium, které tvoří společnosti Dömper, Pannon-Doprastav a Subterra-Raab.

Celý článek zde

Tunely Ejpovice: průměrná rychlost – 4 kilometry za rok

Publikováno: 27.12.2017

Prorážkou těsně před plzeňskou čtvrtí Doubravka skončily ražby 4 150 m dlouhé severní trouby tunelu Ejpovice. Za velkého zájmu veřejnosti se dnes řezná hlava Viktorky objevila v plném profilu ve výjezdovém portálu. Slavnostní akce se zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok, představitelé SŽDC, SFDI, zhotovitelů – společností Metrostav a Subterra, i další partneři ve výstavbě a hosté.

Celý článek zde

Koralmský tunel a tunel Nordhavensvej – stavby z portfolia koncernu STRABAG

Publikováno: 22.12.2017

Koncern STRABAG pokrývá svou činností všechna odvětví stavitelství a nejen v Evropě realizuje řadu zajímavých stavebních projektů, včetně výstavby tunelů. Mezi aktuální evropské projekty patří i dvě stavby, které jsou ukázkovými příklady využití různých technologických postupů. Prvním příkladem je Koralmský železniční bázový tunel v Rakousku, prováděný kombinovanou metodou, kdy část se razí pomocí TBM a část sekvenční metodou NRTM. Druhým projektem je městský silniční tunel Nordhavensvej v Dánsku, který je prováděn v otevřeném výkopu pomocí metody Cut & Cover a je unikátní komplikovanými stísněnými podmínkami výstavby v městském prostředí. Tyto dvě stavby ilustrují odlišné způsoby provádění tunelových staveb (způsobem hloubeným a způsobem raženým) a také rozdílný přístup k výstavbě.

Celý článek zde

Česká republika má dobrý potenciál pro vysokorychlostní železnici

Publikováno: 21.12.2017

Profesor Andrew McNaughton spolupracuje v roli strategického poradce s Ministerstvem dopravy ČR a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) na přípravě vysokorychlostních tratí v České republice. Rozhovor s ním vedl Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI, www.ceskainfrastruktura.cz), která s ním spolupracuje již od roku 2015 s cílem zprostředkovat mezinárodní dobrou praxi s plánováním a přípravou vysokorychlostních tratí ve světě.

Celý článek zde

Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl I.

Publikováno: 20.12.2017

S rozvojem softwarových aplikací napříč různými odvětvími včetně dopravy a s rostoucími tendencemi v praxi uplatňovat inteligentní dopravní systémy vzrůstají také požadavky na efektivní archivaci a sdílení souvisejících dat. Zároveň je však žádoucí zajištění vzájemné kompatibility jednotlivých přístupů. V oblasti datového modelování železniční infrastruktury byla v roce 2013 zahájena iniciativa UIC RailTopoModel a zpracována studie proveditelnosti, v níž byly definovány požadavky, které by měl jednotný model popisu železniční infrastruktury reflektovat. Rozvoj tohoto obecného modelu zpětně ovlivňuje také podobu výměnného formátu railML, který je jakožto otevřená specifikace pro sdílení dat v rámci železničního odvětví vyvíjen od roku 2001. Vlastní náplň schématu infrastruktura připravované verze railML 3, založené právě na principech RailTopoModelu, je závislá zejména na konkrétních potřebách potenciálních uživatelů. V zájmu dosažení dostatečně široce využitelné struktury railML 3 je proto vhodné tyto iniciativy podpořit. První díl článku je zaměřen na základní skutečnosti týkající se iniciativ RailTopoModel a railML 3.

Celý článek zde

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba

Publikováno: 19.12.2017

Trať Nymburk – Mladá Boleslav je regionální tratí, která je významnou zejména z hlediska průmyslu. Trať slouží k zásobování, návozu prázdných souprav a odvozu ložených souprav s automobily ze závodu Škoda- Auto Mladá Boleslav. Celá trať je rozdělena do dvou samostatných staveb. Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“ řeší úpravy v úseku mezi ŽST Luštěnice – ŽST Mladá Boleslav, hlavní nádraží.

Celý článek zde

Rekonstrukce zastřešení v žst. Praha hlavní nádraží

Publikováno: 15.12.2017

V roce 1899 byla vyhlášena architektonická soutěž na přestavbu pražského nádraží Františka Josefa, kterou vyhrál architekt Josef Fanta. Stavební práce na nové budově nádraží započaly dne 30. června 1901. Vedoucí dohled nad výstavbou budovy měla stavební firma Čeňka Vincence Gregora spolu s dalšími specializovanými firmami a několika umělci. Výstavba nádraží probíhala v letech 1901–1909 za plného provozu, kdy byla postupně bourána stará budova a nahrazována jedna část druhou.

Celý článek zde

Stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

Publikováno: 14.12.2017

Jako první z celého souboru staveb přestavby železničního Uzlu Plzeň byla v letošním roce dokončena stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“. Stavba byla oceněná titulem Česká dopravní stavba a technologie roku 2016.

Celý článek zde

Polská výzva

Publikováno: 13.12.2017

V devadesátých letech jezdili vrcholoví manažeři na zkušenou na Západ. Postupem doby se ale staly atraktivní i trhy, které byly po změně režimu opomíjené a přehlížené. Rozhodně k nim patří sousední Polsko. Několikanásobně větší trh, více příležitostí, jazyková i mentální blízkost. To na první pohled přitahuje, ale prvotní laická analýza může být ošidná. Stavebnictví v Polsku není snadnou výzvou. Přesvědčil se o tom i ředitel divize 4 Metrostavu Radim Čáp. Do Polska dorazil v roce 2013, těsně před podpisem smlouvy na výstavbu části obchvatu Varšavy. Nad Vislou strávil téměř čtyři roky života a vrací se tam pracovně pravidelně dodnes.

Celý článek zde

Posílení monolitů: vzniká firma PSJ Concrete

Publikováno: 13.12.2017

Holdingové uskupení PSJ přistoupilo ke svému rozšíření a posílení, když od 1. ledna 2018 zahájí svoji činnost sesterská firma PSJ Concrete, a.s. Reaguje tak na výrazný prorůstový potenciál ve stále více žádané realizaci železobetonových konstrukcí, na něž bude nová společnost výhradně zaměřena. PSJ Concrete vyroste transformací stávajícího specializovaného střediska PSJ, které patřilo do Divize Specializace.

Celý článek zde

„Nebojme se otevřeně říkat názory o našem stavebním trhu,“

Publikováno: 12.12.2017

říká Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel Chládek & Tintěra, a. s., který se nebojí otevřeně kritizovat ani nejvyšší vedení SŽDC. A šéf obchodu firmy, která za posledních sedm let nenápadně vyrostla až na dvoumiliardový obrat a do budoucna se nebojí ani výstavby vysokorychlostních tratí.

Celý článek zde

Dýrafjarðargöng, Island

Publikováno: 11.12.2017

V září tohoto roku zahájila stavební společnost Metrostav a. s. ve sdružení s islandskou společností Suðurverk ehf. práce na výstavbě silničního tunelu Dýrafjarðargöng na Islandu. Tento projekt se stal v pořadí třetí velkou stavební zakázkou Metrostavu na Islandu. První zakázkou byla mezi lety 2006 – 2010 výstavba dvou silničních tunelů Héðinsfjarðargöng s celkovou délkou ražeb 10 575 m. Druhým projektem se stal v letech 2013 – 2017 silniční tunel Norðfjarðargöng. Slavnostní otevření tohoto tunelu proběhlo 11. 11. 2017 a se svou raženou délkou 7 566 m se tak stal nejdelším silničním tunelem na Islandu. Aktuální projekt Dýrafjarðargöng je se svou raženou délkou 5 301 m sice nejkratším ze všech tří, ale vzhledem k odlehlosti místa, na kterém se realizuje rozhodně ne nejjednodušším. Po dokončení tohoto projektu bude celková realizovaná délka ražeb na Islandu provedená společností Metrostav a. s. od roku 2006 přesahovat už 23 km.

Celý článek zde

Modernizace plzeňského hlavního nádraží umožnila až čtyřikrát rychlejší průjezd vlaků

Publikováno: 8.12.2017

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila první část modernizace plzeňského hlavního nádraží. Cílem projektu bylo upravit stanici tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat funkci nejdůležitější křižovatky v regionu v rámci III. tranzitního koridoru a současně křižovatky pro jednotlivé tratě, které jsou součástí transevropské dopravní sítě.

Celý článek zde

Čeští inženýři chtějí efektivně spolupracovat při přípravě Rychlých spojení

Publikováno: 7.12.2017

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) plně podporuje současné návrhy Ministerstva dopravy České republiky a Správy železniční dopravní cesty, s. o., směřující k systémové přípravě výstavby nových železničních tratí na našem území pro vyšší rychlosti jízdy od 200 do 300 (příp. 350) km/hod.

Celý článek zde

Celková oprava Nuselského mostu v Praze byla úspěšně dokončena

Publikováno: 7.12.2017

V polovině listopadu letošního roku byl po úspěšně provedené celkové opravě mostu obnoven provoz na Nuselském mostě ve všech třech jízdních pruzích v obou směrech. V předchozích letech zde probíhala za dopravního omezení výměna izolace a příslušenství mostu spojená s odstraněním poruch betonu na nosné konstrukci a spodní stavbě. Příčinou poruch bylo působení srážkové vody v důsledku nefunkční izolace mostovky i klimatické vlivy v důsledku nízkého krytí betonářské výztuže.

Celý článek zde

Vzory smluv FIDIC = Fair and Reasonable / Mezinárodní federace inženýrů FIDIC trvá na zachování hlavních rysů při užívání svých smluvních vzorů

Publikováno: 6.12.2017

Ve dnech 14. až 16. září přijeli do Prahy na pozvání CACE zástupci FIDIC. Cílem návštěvy byla výměna názorů na užívání vzorových smluv FIDIC v rezortu Ministerstva dopravy ČR (dále MD ČR). Cílem článku je informovat o této problematice a uskutečněných jednáních.

Celý článek zde

Čtvrtstoletí Silniční konference

Publikováno: 6.12.2017

Ve dnech 17. až 19. října 2017 se konala na Výstavišti Brno již 25. Silniční konference. Její dějištěm byl Kongresový pavilon E, hotel Holiday Inn Brno a společenský večer se konal v pavilonu A – v technické památce z roku 1928. Své pětadvacáté narozeniny oslavila Silniční konference opravdu důstojně. Do Brna se sjelo 1 144 delegátů (nárůst 13 %) z 284 organizací, 103 firem (nárůst 34 %), čistá výstavní plocha dosáhla 1 348 metrů čtverečních (nárůst 30 %), mezi vystavovateli se objevilo 26 nových klientů.

Celý článek zde

Škoda dodá nové soupravy pro petrohradské metro

Publikováno: 4.12.2017

Vozový park metra v ruském Petrohradu posílí nové soupravy NěVa, které dodá společnost OOO VAGONMAŠ ze skupiny Škoda Transportation. Firma uspěla ve výběrovém řízení na sedm šestivozových souprav. Hodnota kontraktu je zhruba čtyři miliardy rublů, tedy téměř 1,5 miliardy korun.

Celý článek zde

Upevňovací technika v tunelových stavbách

Publikováno: 4.12.2017

Kotevní kolejnice JORDAHL® a odpovídající upevňovací šrouby jsou ideálním řešením pro snadné, rychlé a bezpečné upevnění vnitřního vybavení v tunelech jako jsou vrchní vedení, osvětlení, větrání, kabelové a potrubní vedení, signalizační technika, zařízení strojovny a vzduchotechniky, bezpečnostní značení apod. Při návrhu technického řešení upevnění konkrétního zařízení je třeba důkladně promyslet detail kotvení do betonu. Snahou je minimalizovat dodatečné vrtání a zamezit tak vzniku nežádoucích trhlin a porušení železobetonové konstrukce tunelu. Kromě požadavků na přenos zatížení kotevních a montážních prvků je kladen důraz také na jejich protikorozní ochranu a požární bezpečnost.

Celý článek zde

KUHN-BOHEMIA bude prodávat také stroje Ammann

Publikováno: 4.12.2017

Společnost KUHN-BOHEMIA se od 1. ledna 2018 stane v České republice výhradním prodejcem a poskytovatelem servisu strojů značky Ammann s provozní hmotností nad 5 tun. KUHN-BOHEMIA působí na českém trhu jako výhradní prodejce zejména stavebních strojů Komatsu, nyní rozšiřuje svoje obchodní portfolio i o stroje značky Ammann se zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury.

Celý článek zde

Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov: Zatím zhruba oblačno!

Publikováno: 4.12.2017

Proč ne slunečno? Slunečný a krásný byl den dvacátý sedmý měsíce března tohoto roku. Dámy v jarních šatech, pánové v oblecích a HIP v cyklistickém dresu se sešli před výpravní budovou v Předměřicích, aby přestřihli pásku dokončené stavby. Pan ředitel OŘ Hradec Králové v projevu označil zavedení rychlosti 120 km/h mezi Předměřicemi a Smiřicemi za milník, neboť jde o první úsek s rychlostí nad 100 km/h na území Královéhradeckého kraje. Poněkud nezvyklá představa po vyprojektování několika koridorových staveb…

Celý článek zde

Nákladní vozy Mercedes-Benz ve stavebnictví

Publikováno: 3.12.2017

Koncern Daimler je největším světovým výrobcem nákladních vozidel. V Evropě jeho hlavní nabídku tvoří nákladní vozy značky Mercedes-Benz, známé pro svou výdrž, hospodárnost, spolehlivost a dlouhou životnost. Stavebnictví a komunální služby tvoří významnou oblast, ve které se uplatňují i univerzální vozidla pro dálkovou i rozvážkovou dopravu, ale zde bychom chtěli v krátkosti popsat především širokou nabídku různých konfigurací speciálních podvozků pro všechny myslitelné práce na stavbě. Pojďme se nyní podívat na to, jaká vozidla jsou obsažena ve výrobním programu nejstaršího výrobce aut na světě.

Celý článek zde

Snížení tepelné zátěže měst – řešení leží na cestě

Publikováno: 2.12.2017

Změny klimatu přinesly v posledních dekádách několik negativních jevů spojených s nárůstem průměrné roční teploty. Jedním z nich je nadměrné zahřívání center měst a hustě obydlených částí. Teplo slunečního záření absorbované na povrchu městské zástavby a komunikací zvyšuje teplotu vzduchu, dochází k přehřívání a snižuje se kvalita života obyvatel. Jednou z možností jak snížit akumulaci tepla slunečního záření je použití světlých barev na povrchu městské zástavby, které sluneční paprsky dobře odráží. Pro tento účel lze využít tzv. barevných asfaltů, které poskytují možnost využití široké palety barev, včetně světlých odstínů. Použitím barevných asfaltů dochází ke snížení absorpce tepla na povrchu městských silnic, chodníků a parkovišť. Maximální teplota asfaltu se může při extrémně vysokých teplotách vyšplhat až nad 60 °C, použití barevného asfaltu tuto teplotu výrazně snižuje.

Celý článek zde

Geosyntetické drenážní výrobky na stavbách v ČR

Publikováno: 1.12.2017

Za posledních 20 let se při výstavbě dopravních, pozemních i vodohospodářských staveb v ČR stále více používá geosyntetických drenážních materiálů, které mají za úkol primárně odvádět vodu z konstrukce, ale plní i doplňkovou funkci a tou je ochrana izolační vrstvy. Tyto materiály se používají i u nejvíce sledované dopravní tepny mezi Prahou a Brnem, která prochází po úsecích komplexní rekonstrukcí. Najdeme je zde jako plošnou drenáž mostních opěr a jako drenážní pásek pod každou příčnou dilatační spárou u nově prováděného cementobetonového krytu.

Celý článek zde

Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek

Publikováno: 30.11.2017

Při výpočtu kapacity neřízených křižovatek se v současnosti hojně využívá metoda kritických časových odstupů, která je v tuzemsku rovněž východiskem příslušných technických podmínek. Metoda se začala rozvíjet už v polovině minulého století a lze ji demonstrovat na jednoduchém modelu křížení dvou jednopruhových komunikací na obr. 1 [1].

Celý článek zde

Inovativní materiál pro hydroizolaci a ochranu železobetonových mostních konstrukcí

Publikováno: 29.11.2017

Společnost BASF uvedla v roce 2012 na trh inovativní jednosložkovou hydroizolační a ochranou membránu na cementové bázi. Mezi hlavní přednosti tohoto materiálu patří použití lehkých plniv v kombinaci s vybranými pojivy a speciálními polymery v práškové podobě, čímž je možné dosáhnout požadované ochranné vrstvy s polovičním množstvím materiálu ve srovnání s tradičními dvousložkovými cementovými izolacemi.

Celý článek zde

Výhodné projektové financování díky spolupráci ČSOB Leasing a ČMZRB

Publikováno: 29.11.2017

ČSOB Leasing od června spolupracuje při podpoře podnikání malých a středních podniků s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) prostřednictvím projektu EXPANZE. Získání výhodného financování s veřejnou podporou je nyní pro zájemce výrazně snadnější díky unikátní nabídce služeb Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing.

Celý článek zde

Vybrané mostní objekty na stavbě I/66 – Obchvat Brezna, I. etapa

Publikováno: 28.11.2017

Obyvatelům slovenského Brezna se zase o něco uleví. V srpnu letošního roku byl zprovozněn první 2,5 kilometrový úsek obchvatu města. Významné je dokončení této stavby také pro dálkovou dopravu, protože trasa I/66 v ose hranice MR/SR – Šahy – Banská Bystrica – Brezno – Telgárt představuje ve směru na severovýchod celostátně důležitou spojnicí navazující na mezinárodní tah E 77. Investorem stavby byla Slovenská správa ciest, projektovou dokumentaci mostních objektů ve stupni RDS přímo pro investora zpracovala brněnská společnost Link projekt, konkrétně její slovenská pobočka se sídlem v Banské Bystrici. Ta také zajišťovala autorský dozor během stavby. Zhotovitelem stavby je Alpine Slovakia spol. s r. o.

Celý článek zde

Sika One Shot Systém

Publikováno: 28.11.2017

Společnost Sika CZ, s. r. o. je dceřinou společností švýcarského výrobce specializovaných stavebních hmot Sika AG a na českém trhu působí od roku 1993. Od začátku předávala své dlouhodobé zahraniční know-how v mnoha oblastech ve stavebnictví a v průmyslové výroby. Dnes společnost Sika představuje dodavatele kompletních a prověřených řešení pro stavebnictví a neustále přináší inovativní produkty a postupy pro zachování trvale udržitelné hodnoty staveb.

Celý článek zde

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách II

Publikováno: 27.11.2017

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Celý článek zde

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí

Publikováno: 26.11.2017

Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyšují tím, že nepotřebují časté opravy a s nimi související uzavírky, které bývají častou příčinou dopravních nehod. Výhodou betonových vozovek je vysoká odolnost proti deformacím, výtlukům i vyjíždění kolejí. Betonový povrch je na rozdíl od asfaltu světlý, okolí vozovky je tak jasnější, provoz na ní může být bezpečnější. Pokroková technologie válcovaného betonu společnosti CEMEX pak k bezpečnosti přispívá i rychlostí realizace, která umožňuje obnovit plný provoz už po dvou dnech.

Celý článek zde

Polymerické žlaby pro spolehlivé odvodnění komunikací

Publikováno: 25.11.2017

Rychlostní komunikace nebo obytné zóny? Rozdílné typy komunikací potřebují spolehlivě odvést dešťovou vodu při běžných i přívalových deštích. Pokud je malý podélný spád nebo to vyžaduje jiná situace, je třeba použít liniové odvodnění. Firma MEA Water Management, přední světový výrobce liniových odvodňovacích systémů, má ve svém výrobním portfoliu řadu vhodných výrobků. Tradiční polymerbetonové žlaby s roštem nebo žlaby z kompozitního SMC, ale také stále více oblíbené obrubníkové odvodňovací tvarovky MEA KERB.

Celý článek zde

Aplikácie vystužených oporných múrov pomocou systému Green Terramesh na niektorých stavbách v ČR

Publikováno: 25.11.2017

Vystužené horninové konštrukcie sú v posledných rokoch veľmi častou technológiou používanou pri budovaní oporných konštrukcií a sú vhodnou ekonomickou variantou oproti klasickým riešeniam pomocou gravitačných oporných múrov. Vystužená horninová konštrukcia alebo vystužený oporný múr je tvorený z výstužných prvkov, lícového opevnenia a štrukturálneho zásypu. Rozmach používania vystužených horninových konštrukcií v dopravnom staviteľstve v súčasnosti súvisí s rozvojom výroby geosyntetických a oceľových výstužných prvkov v kombinácii s rôznymi typmi lícového opevnenia.

Celý článek zde

Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce

Publikováno: 24.11.2017

Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze začátek. Příprava souvisejících záměrů ze strany ŘSD, ale i jiných správců komunikací, přinese spoustu práce pro projekční, stavební či značkařské společnosti na mnoho let do budoucnosti. Tento článek má ukázat, jaké záměry se připravují, jejich popis a rozsah, případně v jakém jsou momentálně stavu.

Celý článek zde

Swietelsky stavební buduje na dálnici D3 úsek z Bošilce do Ševětína

Publikováno: 23.11.2017

„Jihočeská“ dálnice D3 konečně nabrala po letech tempo a už v září a říjnu mají být dokončeny další dva úseky Borek – Úsilné a Veselí nad Lužnicí – Bošilec. V první polovině roku 2019 pak i osmikilometrový úsek z Bošilce do Ševětína se čtyřmi mosty, dvěma nadjezdy a podchodem pro pěší, který staví společnost SWIETELSKY stavební ve sdružení s Metrostavem a Doprastavem s podílem rozdělení prací v poměru 45‑45‑10 procent.

Celý článek zde

Škoda Electric představila nový elektrobus

Publikováno: 22.11.2017

Společnost Škoda Electric poprvé veřejnosti v rámci veletrhu CZECHBUS 2017 představila nový elektrobus Škoda  E’City. Nový elektrobus vznikl na základě spolupráce s firmou Iveco, která dodala karosérii. 

Celý článek zde

TOPCON MC square – další generace 3D nivelačních systémů

Publikováno: 22.11.2017

TOPCON 3D-MC SQUARE rozbíjí poslední bariéru 3D automatických nivelačních systémů a tou je RYCHLOST pojezdu.

Celý článek zde

Strojírenská společnost s historií 23 let v oblasti vývoje a výroby těžební a stavební techniky

Publikováno: 21.11.2017

Ryze česká společnost DAVON s.r.o. již dvacet tři let vyvíjí, vyrábí, inovuje a prodává zařízení pro těžební a stavební průmysl. Za tuto dobu si vybudovala stabilní postavení nejen na tuzemském trhu, ale díky spolupráci s globálními společnostmi má instalována svá zařízení na všech kontinentech světa. V posledních letech je výrazně proexportně orientovanou firmou se stabilním zázemím, profesionálním týmem pracovníků a konkurenceschopnými produkty. Firma se specializuje na tři hlavní skupiny výrobků: hydraulická stacionární rozbíjecí zařízení, hydraulické čelisťové a polypové drapáky a speciální stavební stroje.

Celý článek zde

Modernizace stanice metra Jinonice

Publikováno: 20.11.2017

V uplynulém roce proběhla významná část modernizace stanice pražského metra Jinonice. Stavební práce v neveřejné části stanice začaly již ke konci roku 2016, od začátku roku 2017 byla stanice uzavřená a znovu otevřena byla v srpnu 2017.

Celý článek zde

Protihluková opatření společnosti ŽPSV a. s.

Publikováno: 17.11.2017

Překračování hygienicky přípustných hodnot hluku trápí mnohá sídla v blízkosti frekventovaných pozemních komunikací, železničních tratí a průmyslových objektů. Dosavadní zjištění ukazují, že pozornost věnovaná hluku způsobeného především dopravou a z toho plynoucího narušení poklidného života obyvatel, není stále uspokojivá. Především obyvatele obcí sužuje hlučnost, která často přesahuje nejvýše povolené limity. V souvislosti s nárůstem automobilové nákladní i osobní dopravy a také modernizací železničních koridorů s výsledkem vyšších přepravních rychlostí, je životní prostředí stále více zatěžováno nepříznivými účinky hluku.

Celý článek zde

COLAS CZ: Velké projekty i zakázky pro soukromníky

Publikováno: 16.11.2017

Společnost COLAS CZ, a. s. v letošním roce rok odstartovala anebo naopak završila několik velkých projektů. V Plzni na jaře začala dlouho připravovaná rekonstrukce mostu Generála Pattona, na dálnici D1 se naplno rozběhly práce na úsecích 10 a 20 a v létě byl otevřen nový úsek silnice I/34 mezi Božejovem a Pelhřimovem. Kromě toho se společnost podílí na řadě malých a středně velkých zakázek v regionech, z velké části pro soukromé investory.

Celý článek zde

V úseku D1 Měřín – Velké Meziříčí projedou řidiči bez omezení již před prodlouženým víkendem

Publikováno: 15.11.2017

Již zítra projedou řidiči po modernizovaném úseku dálnice D1 v úseku Měřín – Velké Meziříčí bez omezení. Práce provedlo sdružení firem EUROVIA CS (vedoucí sdružení) - STRABAG pro ŘSD ČR.

Celý článek zde

Koordinátor přípravy dostavby D7

Publikováno: 15.11.2017

Dálnice D7 je dálnicí druhé třídy, která vede z Prahy do Chomutova a dále přes Horu Sv. Šebestiána do Německa, kde pokračuje jako silnice č. 174 do Saského města Chemnitz (Saská Kamenice). Jedná se o doplňkový dálniční tah ležící mezi dálnicí D6 (Praha – Karlovy Vary) a dálnicí D8 (Praha – Ústí nad Labem – Drážďany).

Celý článek zde

Spolehlivá řešení pro odvodnění komunikací

Publikováno: 14.11.2017

Rychlostní komunikace nebo obytné zóny? Rozdílné typy komunikací potřebují spolehlivě odvést dešťovou vodu při běžných i přívalových deštích. Pokud je malý podélný spád nebo to vyžaduje jiná situace, je třeba použít liniové odvodnění. Firma MEA Water Management, přední světový výrobce liniových odvodňovacích systémů, má ve svém výrobním portfoliu řadu vhodných výrobků. Tradiční polymerbetonové žlaby s roštem nebo žlaby z kompozitního SMC, ale také stále více oblíbené obrubníkové odvodňovací tvarovky MEA KERB.

Celý článek zde

Na novém úseku dálnice D4 Skanska využila automatické navádění strojů v systému BIM

Publikováno: 14.11.2017

Nový úsek dálnice D4 společnost Skanska začala stavět v květnu roku 2015. Celkově postavila čtyřproudovou komunikaci o délce 4 788 m s jednou mimoúrovňovou křižovatkou, čtyřmi mosty a podchodem pro pěší. Součástí stavby byly i přeložky a úpravy dalších komunikací, nechybí ani protihluková opatření. Řidiči se po novém úseku dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118 projedou od 4. října 2017.

Celý článek zde

Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín

Publikováno: 13.11.2017

Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcemi Bošilec a Ševětín. Zhotovitelem stavby je společnost firem Metrostav a. s., SWIETELSKY stavební s. r. o. a Doprastav, a. s.

Celý článek zde

Rozjeli jsme přípravy VRT a nastartovali výstavbu dálnic

Publikováno: 3.11.2017

Navyšujeme investice do dopravní infrastruktury, intenzivně opravujeme dálnice a silnice I. třídy, rozhýbali jsme přípravu výstavby nových úseků dálnic, výkupy pozemků a rozpohybovali jsme letech nečinnosti přípravy vysokorychlostních tratí. Volební období poslanců se pomalu krátí a nové volby jsou za dveřmi. A právě teď je správná doba bilancovat výsledky své práce za čtyři roky nejen pro Česko, ale i Pardubický kraj.

Celý článek zde

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Publikováno: 2.11.2017

Proměnu městského prostoru před hlavním nádražím v Pardubicích realizovala společnost STRABAG a. s., odštěpný závod Praha, provoz Pardubice. Projekt vychází z architektonického konceptu „Brána do města“ a jeho cílem je dokomponovat městskou osu z Pernštýnského náměstí s návazností na Třídu Míru přes křižovatku U Veselky až k MÚK Palackého a dosáhnout pevnějšího zapojení náměstí Jana Pernera do kompaktní městské struktury. Území přednádraží je významným dopravním uzlem nadregionálního významu, kudy do města přijíždí mnoho návštěvníků. Území tvoří v rámci urbanistické kompozice města výrazný prostorový prvek zamýšlený jako pohledové ukončení významné městské osy.

Celý článek zde

Škoda Electric dodá 15 trolejbusů do Pardubic

Publikováno: 1.11.2017

Škoda Electric dodá patnáct nových trolejbusů do Pardubic. Tamní dopravní podnik získá dvanáctimetrová vozidla typu 30 Tr za více než 150 milionů korun. 

Celý článek zde

Mosty ev. č. 1403-1 A 1403-2 Zátaví

Publikováno: 1.11.2017

Mosty ev. č. 1403-1 1403-2 byly postaveny v roce 1927. Most ev. č. 1403-1 (viz obr. 1) převádí sil. III/1403 přes řeku Otavu. Most je kolmý a přímý, má 2 pole o světlosti 32,0 + 32,0 m. Původní nosná konstrukce každého mostního pole byla tvořena monolitickým trojkloubovým obloukem z prostého betonu a krajními žlb. konzolami. Most ev. č. 1403-2 (viz obr. 2) převádí sil. III/1403 přes inundační otvor, je kolmý a přímý. Má 1 pole o světlosti 10,0 m. Původní nosná konstrukce byla tvořena monolitickým obloukem z prostého betonu a krajními žlb. konzolami.

Celý článek zde

63 mostů v Etiopii na trase AWASH-WELDIA

Publikováno: 31.10.2017

Skupině MCE se podařilo získat a realizovat zakázku na výrobu ocelových konstrukcí železničních a silničních mostů v rámci výstavby nové železniční tratě mezi městy Awash a Weldia o celkové délce 394 km. Během první etapy výstavby bylo dodáno 12 350 tun mostních konstrukcí, z nichž bylo postaveno 46 mostů. V současné době byla zahájena druhá etapa výroby a dodávek, její rozsah činí 5 440 tun pro dalších 17 mostních objektů.

Celý článek zde

I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa – kolony aut na průtahu městem na ústupu

Publikováno: 30.10.2017

Silnice I/37 tvoří hlavní dopravní tepnu východočeského regionu. Tato komunikace spojuje kraj Královéhradecký, Pardubický a kraj Vysočina. Silnice je vedena v trase Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou – Velká Bíteš. Stavba „I/37 Pardubice – Trojice“ se nachází přímo v Pardubicích, přičemž tvoří část kapacitního průtahu městem. Původní šířkové uspořádání již nevyhovovalo intenzitám dopravy přesahujícím 24 tis. vozidel denně, což z tohoto úseku dělá nejzatíženější komunikaci Pardubického kraje. Není proto divu, že se zde tvoří každodenní dlouhé kolony.

Celý článek zde

EUROVIA CS opravila silnici z Říčan do Uhříněvsi o dva měsíce dříve

Publikováno: 30.10.2017

O víkendu proběhly poslední práce na silnici vedoucí z Říčan do Uhříněvsi. Stavební skupina EUROVIA CS, která zde na ulici Přátelství již několik měsíců pracovala, dokončila rekonstrukci v předstihu o dva měsíce oproti původnímu plánu. Ode dneška tak řidiči mohou místem projíždět na zcela nové vozovce a bez dopravních omezení.

Celý článek zde

Analýza vybraných vlastností asfaltových pásů pro izolaci betonových mostovek v české republice mezi lety 2013 – 2016 – složení asfaltových pásů

Publikováno: 26.10.2017

Tento příspěvek analyzuje, kde se pohybují skutečné hodnoty množství asfaltové hmoty a jaká je tloušťka asfaltových pásů, které se používaly pro izolaci betonových mostovek v České republice v letech 2013 – 2016. Nejedná se o porovnání, zda daný výrobek splňuje deklarované parametry výrobce, ale zda jsou splněny požadavky normy ČSN 73 6242:2010 [1], kde se nachází jakýsi standard pro množství asfaltové hmoty v asfaltovém pásu. Tento příspěvek tak přímo navazuje na články zveřejněné v roce 2012 – 2016 [2], [3], [4], [5].

Celý článek zde

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017

Publikováno: 26.10.2017

V rámci veletrhu FOR ARCH se letos poprvé uskutečnilo TECHNOLOGICKÉ FÓRUM -odborné setkání zástupců oborů, které přímo či nepřímo souvisí se stavebnictvím. Panelovou diskusi si nenechalo ujít na dvě stě posluchačů. Ti měli možnost vyslechnout názory investorů, developerů, projektantů, představitelů státní správy, samosprávy, akademické obce i vystavovatelů a následně jim položit otázky k tématu. 

Celý článek zde

PORR získává další zakázku na železniční stavbu v Polsku. Objem zakázky je přibližně 43 mil. eur

Publikováno: 26.10.2017

Společnosti PORR S.A. a PKP PLK S.A. dnes podepsaly smlouvu o modernizaci železniční trati v Horním Slezsku v Polsku. PORR, která bude tento projekt realizovat sama, je pověřena projektováním a realizací stavebních prací na úseku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle. Revitalizace 44 km dlouhého úseku slibuje kratší doby jízdy a větší kapacitu trati. Projekt má být dokončen již v roce 2019. Objem této zakázky je přibližně 43 mil. eur (182 mil. PLN).

Celý článek zde

Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Publikováno: 25.10.2017

Ve svém začátku stavba 0137 navazuje na stavbu 0136 Říkovice – Přerov, v konci pak na stavbu 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín. V tomto místě se připojuje rychlostní komunikace R35, stavba 3511 Velký Újezd – Lipník nad Bečvou, od místa spojení D1 a R35 pokračuje dálniční trasa dálnice D1 (D47). Řešený úsek stavby 0137 je pak důležitým propojovacím úsekem mezi dálnicí D1 (D47 a rychlostní komunikací R35) a rychlostní komunikací R55 ve směru sever – jih.

Celý článek zde

Úsek mezi Borkem a Úsilným zprovozněn s předstihem

Publikováno: 24.10.2017

Na Českobudějovicku se koncem září zprovoznil první úsek dálnice D3. Trasu mezi Borkem a Úsilným předají stavbaři do provozu o dva měsíce dříve, než bylo v plánu. Přestože se jedná o úsek v délce jen něco málo přes tři kilometry, významně uleví obyvatelům a obcím okolo stávajících komunikací nižších tříd. Odlehčení a uvolnění dopravy pocítí především řidiči v jihočeské metropoli, protože při jízdě z Třeboně, budou moci využít tento úsek a pojedou na Prahu po D3, aniž by museli projíždět městem. Auta jedoucí od Prahy najedou na dálnici u Borku.

Celý článek zde

Obermeyer Helika spolupracuje na výstavbě parkovacího domu v Praze 9 na Černém Mostě

Publikováno: 24.10.2017

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika spolupracuje na realizaci nového parkovacího domu v Praze 9 na Černém Mostě, který bude zařazen do celoměstského systému P+R. Jeho uvedení do provozu je plánováno na konec roku 2020. Obermeyer Helika zpracovává potřebné projektové dokumentace včetně autorského dozoru. Dále zajišťuje potřebnou technicky-poradenskou činnost při zpracování žádosti o dotaci. Investorem projektu je Magistrát hl. m. Prahy v zastoupení Oboru strategických investic. 

Celý článek zde

Děčínská firma RYKO otevírá novou halu na opravu vagonů za 60 mil. Kč

Publikováno: 24.10.2017

Firma RYKO, jedna z největších evropských opraven železničních vozů, dnes v Děčíně otevřela novou opravárenskou halu. Moderní technologie výrazně zrychlí opravy a revize železničních vagonů. Celková investice přesáhla 60 milionů korun, z čehož investice do technologií tvořily 15 milionů korun. V nové hale bude moci firma pracovat na 12 vagonech zároveň, zvýší tak svou kapacitu až o 2000 vagonů ročně.  Firma s téměř 150letou tradicí díky nové hale vytvoří až tři desítky nových pracovních míst. 

Celý článek zde

Jsem výjimka, dodnes snižuji věkový průměr koncernových manažerů

Publikováno: 20.10.2017

Ve 43 letech je jedním z nejdéle sloužících lidí v čele stavebních gigantů. V sedmadvaceti řídil výstavbu okruhu kolem Prahy. Ve 33 stanul v čele firmy, kde působí dodnes. Přesto má stále energie na rozdávání. Možná i proto, že před časem překopal svůj život a od pátečního večera se mu pracovně nikdo nedovolá. Martin Borovka, předseda představenstva společnosti Eurovia CS. Muž, který se nebojí ozvat, pokud cítí, že je v právu. Ale i střelec, který se naučil diplomacii.

Celý článek zde

Vytváříme moderní dopravní infrastrukturu

Publikováno: 13.10.2017

Značky Morava Group je nová korporátní identita uskupení společností, mezi které patří společnost Značky Morava, a. s., společnost Silverton s. r. o. a společnost Grames s. r. o., působící na Slovensku. Všichni 3 členové se ztotožňují s firemními hodnotami, jako jsou např. etika, enviromentální politika firmy, politika jakosti, systém managementu splňující požadavky normy ISO 9001. Skupina Značky Morava Group vytváří silný celek s významným podílem na trhu v oboru dopravního stavitelství. Našim posláním je neustále zlepšovat, vyvíjet a fyzicky realizovat bezpečnost silničního provozu. Spolupracujeme s celou řadou odborných institucí v soukromé i státní sféře. Mezi ně patří specializovaná pracoviště, akreditované zkušební laboratoře i vysoké školy. Při plnění mnohdy nelehkých úkolů a výzev se můžeme opřít o naše zkušenosti trvající již 25 let.

Celý článek zde

Závěry VII. ročníku mezinárodní konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů „LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2017“

Publikováno: 13.10.2017

Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ konstatují:

Celý článek zde

Odpovězte správně a můžete vyhrát knihu Železniční doprava

Publikováno: 12.10.2017

V nakladatelství Grada letos v létě vyšla kniha Železniční doprava. Jejími autory jsou žilinský vysokoškolský profesor Ing. Jozef Gašparík a současný ředitel Drážního úřadu Ing. Jiří Kolář. Komplexní publikace odborně ale i poutavě seznamuje čtenáře se skladbou železniční dopravní cesty, s vozidlovým parkem, zabezpečením provozu, návěstní soustavou i některými předpisy. Vysvětluje principy řízení provozu a jeho plánování pomocí grafikonu vlakové dopravy. Nechybí vlakotvorba nákladní dopravy, plánování periodických jízdních řádů aj. Především je určena studentům vysokých škol s dopravním zaměřením, kterým podobně ucelená učebnice doposud chyběla.

Celý článek zde

Nejmodernější stroje a technologie se předvedly na XVI. Silničním veletrhu

Publikováno: 12.10.2017

Mezinárodní Silniční veletrh každoročně nabízí pohled do oboru silničního hospodářství. Stejně tak každoročně prezentuje novou techniku. V rámci letošního 16. ročníku to bylo stejné, do kontrastu s nejnovějšími technologiemi ale pořadatelé postavili historické exponáty.

Celý článek zde

Nečekané perspektivy nejmodernějšího pražského mostu. Exkluzivní video s Romanem Kouckým

Publikováno: 10.10.2017

„Most je absolutní esencí architektury, protože je do jisté míry nejčistší konstrukcí. Most nemůže být jen design nebo statika, vždy je to syntéza myšlení doby,“ říká architekt Roman Koucký v nejnovějším dílu série krátkometrážních dokumentů Beton v architektuře, který představuje v mnoha ohledech unikátní projekt Trojského mostu. Ten byl oficiálně otevřen přesně před třemi roky. 

Celý článek zde

Kompozitní odpařovací žlaby MEA PG EVO s minimální výškou jen 30 mm pro parkoviště

Publikováno: 10.10.2017

Nové řešení svedení úkapové vody z garážových parkovacích stání, nástupišť a krytých shromažďovacích, pojezdových ploch nabízí jen 30 mm vysoký kompozitní odpařovací žlab MEA PG EVO.  Nízká stavební výška umožňuje minimální zásahy do stavební konstrukce. Těsné a bezschodové napojení na podlahu zjednodušuje spádování litých podlah. Bezbariérové řešení s pevnými vodícími drážkami vyhoví pohybu osob se sníženou pohyblivostí a na nástupištích může sloužit i jako vedení pro slepce. Možnost i výrazných barevných kombinací žlabu nabídne opticky zajímavé a přitom funkční řešení.

Celý článek zde

Pardubický kraj čeká velký dopravní rozvoj, to zaznělo na VI. Dopravní konferenci

Publikováno: 9.10.2017

Z jakých zdrojů a jaké projekty financovat? O tom se diskutovalo na VI. ročníku Dopravní konference 2017 v Pardubicích. Představitelé krajských i městských samospráv a zástupci státní správy řešili systém financování a strategie rozvoje dopravní infrastruktury na území východních Čech. Ze strany samospráv tu dokonce zazněly jasné výzvy, například z úst hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Celý článek zde

Exportní dům na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017 v Brně

Publikováno: 9.10.2017

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně pro Ekonomickou diplomacii Ministerstva zahraničních věcí ČR patří již tradičně mezi vrcholy roku. MSV vnímáme nejenom jako možnost setkat se s velkým množstvím exportérů na jednom místě, ale především jako možnost oslovit firmy, které se běžně na naše akce na ministerstvu nedostanou.

Celý článek zde

PORR modernizuje železniční trať na jihu Polska. Objem zakázky: přibližně 97 mil. eur

Publikováno: 2.10.2017

Koncem minulého týdne podepsaly společnosti PORR S.A. a PKP PLK S.A smlouvu na modernizaci železniční tratě E30 v úseku Kędzierzyn Koźle–Opole Zachodnie. Společnost PORR byla pověřena projektováním a provedením stavebních prací. Po dokončení se maximální povolená rychlost zdvojnásobí a kapacita trati bude výrazně vyšší. Objem této zakázky je přibližně 97 mil. eur (412 mil. PLN).

Celý článek zde

HOCHTIEF CZ povede nově Tomáš Koranda

Publikováno: 20.9.2017

Po 12 úspěšných letech ve vedení stavební společnosti HOCHTIEF CZ, která je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF, odchází k 30. září 2017 ze své pozice generální ředitel a předseda představenstva Ing. Tomáš Bílek. Na pozici předsedy představenstva byl jmenován dosavadní člen nejvyššího vedení Ing. Tomáš Koranda. 

Celý článek zde

Projektové kanceláře očekávají rekordní osmiprocentní nárůst v tomto roce

Publikováno: 19.9.2017

Objem projektových prací podle ředitelů projektových kanceláří letos výrazně poroste, a to v průměru až o 8,0 procenta. Tržby se pak v tomto období zvýší o dalších 7,3 procenta. V dlouhodobém horizontu jsou však predikce opatrnější a růst by podle nich měl v roce 2018 zpomalit na hodnotu 5,1 procenta. V příštím roce také polovina projekčních firem plánuje navýšit ceny prací v průměru o deset procent. Kapacity projektových společností jsou v současné době naplněné až na 97 procent, přičemž zakázek mají firmy nasmlouváno v průměru na osm měsíců dopředu.  Vyplývá to ze Studie projektových společností 2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností GRAITEC.

Celý článek zde